Založ si blog

Lekcia č. 3 Božia Vízia pre Stvorenie (Shalom)

Zameranie Hodiny:

Podľa písiem, Božia vízia pre stvorenie je shalom, plnosť alebo úplnosť mieru.

Kľúčové Pasáže z Písiem

– Izaiášova myšlienka ohľadom Božieho shalomu (Izaiáš 11:6,9)

– Svet je posvätná oblasť (ríša/kráľovstvo) poriadku a mieru (Genezis 1:1-31, 2:1-4).

– Sme stvorení na obraz Bohov (Genezis 1:26).

– Sion je realizovaný v signálnych komunitách štedrosti, spravodlivosti a mieru (Náuka a Zmluvy 163:3a).

– Zem je milujúco vytvorená pre život, aby prekvital… (Náuka a Zmluvy 163:4b).

– Ježiš povedal, „Pokoj vám zanechávam; svoj pokoj vám dávam“ (Ján 14:27)

Ciele
Poslucháčom bude…

– predstavený Trvajúci Princíp Posvätnosť Stvorenia, myšlienka, že Boh stvoril svet s ohromnou láskou a súcitom, a že Boh stále tvorí aj dnes (dnešok).

– zaviažu sa spolupracovať s Bohom pre Zem.

– skúmať význam shalomu, aby zodpovedali, „Čo je Boží shalom?“ (spravodlivosť, celistvosť, uzmierenie a pokoj).

– objavia, ako byť súčasťou Božieho shalomu.

– predstavený Trvajúci Princíp Snaha Dosiahnuť Mier (Shalom).

– naučia sa metódu riešenia konfliktov a využijú ju na konkrétnu oblasť konfliktu alebo starosti.

– predstavená myšlienka Sionu a budú pozvaní, aby zdieľali umelecké vyjadrenie Sionu a signálnych komunít.

Pomôcky

– Biblia

– perá alebo ceruzky

– nezmývateľné fixky

– umelecké potreby na vytváranie slovných koláží (plagát alebo novinový papier, farebné zvýrazňovače, farby, krieda a ďalšie)

 

Pre Inštruktora

Božia vízia pre stvorenie je vízia uzmierenia, spásy, celistvosti, spravodlivosti a mieru, skrz večnú zmluvu mieru s ľudstvom a všetkým stvorením. Táto vízia bola zachytená v Izaiášovom vyjadrení Božieho shalomu – v mierumilovnom kráľovstve (Izaiáš 11:6-9). Niekedy používaný zameniteľne so slovom mier, shalom je Hebrejský termín, znamenajúci plnosť alebo úplnosť mieru – osobného a spoločenského pokoja (blaha). Shalom je Boží zámer pre ľudstvo a celé stvorenie.

Od svojho začiatku, Kristova Komunita chápala túto víziu ako vyvíjajúcu sa myšlienku Sionu. Sion je termín, používaný na opísanie Božieho mierumilovného kráľovstva a budovania komunít radosti, nádeje, lásky a mieru. Sion zahŕňa všetky aspekty života týkajúce sa celej osoby a je realizovaný v tom, čo nazývame signálne komunity.

Poslucháčom budú predstavené myšlienky mierumilovného kráľovstva, Božej vízie pre stvorenstvo ako shalom a Sionu, ako je zdieľaný skrz rozvíjajúcu sa signálnu alebo posvätnú komunitu.

Trvajúci Princíp Kristovej Komunity Posvätnosť Stvorenia bude predstavený skrz čítanie príbehu stvorenia (Genezis 1:1-31, 2:1-4) a výzvu spolupracovať s Bohom pri staraní sa o a prinášaní shalomu Božiemu posvätnému stvoreniu.

Trvajúci Princíp Snaha Dosiahnuť Mier (Shalom) je predstavený ako zapojenie sa do misie Ježiša Krista v zosúlaďovaní ľudstva a stvorenstva s Božou víziou shalomu. Žiaci sú pozvaní zdieľať svoju víziu Sionu skrz umelecké médium a naučia sa spôsob riešenia problémov s cieľom dosiahnuť (vy)riešenie alebo mier v konkrétnom spore alebo starosti.

 

Inšpirované video Jakuba s múdrymi nápadmi a návodom, ako správne zodpovedať a nahliadať na úlohy k tejto lekcii:

https://www.youtube.com/watch?v=Je4Pxb79AgM

 

1. časť

Cirkevná pečať pre Kristovu Komunitu zahŕňa leva, jahňa a dieťa a odráža slová Hebrejského proroka Izaiáša:

Vlk bude bývať s jahniatkom a leopard bude ležať s kozľaťom, teľa, levíča a kŕmne zvieratá budú spolu a malý chlapček ich povedie. Nebudú ubližovať alebo ničiť na celom mojom svätom vrchu; pretože zem bude plná poznania Pána, ako vody pokrývajú more.
– Izaiáš 11:6,9

Táto pasáž písma vyjadruje metaforu Božej vízie pre stvorenie. Stav bytia opísaný v tejto pasáži písma sa niekedy nazýva „mierumilovné kráľovstvo.“

Kristova Komunita verí, že Božia vízia stvorenia je shalom, vízia uzmierenia, spásy, celistvosti, spravodlivosti a mieru. Shalom je Hebrejské slovo znamenajúce plnosť alebo úplnosť mieru. „Boh si túžobne želá vytvoriť trvalú zmluvu mieru s ľudstvom a so všetkým stvorením ako spôsob, ako urobiť shalom realitou“ (“Zdieľame Víziu pre Stvorenie,” Zdieľanie v Kristovej Komunite, tretia edícia, strana 4).

 

Sami alebo s druhými vytvorte koláž slov, ktoré vyjadrujú, čo by shalom a mier stelesňoval – slová ako vytváranie mieru, dôvera, nádej, celistvosť, láska, zodpovednosť a spravodlivosť. Ukážte ju druhým, aby ju videli.

2. časť

Božia Vízia Stvorenia

Prvá kniha Biblie, Genezis (ktorá znamená začiatok), podáva správu o šírke a hĺbke všetkého stvorenia. Prečítajte si Genezis 1:1-31, 2:1-4 a zodpovedzte tieto otázky:

Posvätnosť Stvorenia

Posvätnosť Stvorenia je jedným z Trvajúcich Princípov Kristovej Komunity. V Genezis 1:21 a ďalších pasážach v písmach, ho Boh vytvoril a nazval ho dobrým. Toto vyhlásenie nám pomáha porozumieť, že všetko z Božieho stvorenia je aj fyzické aj duchovné.

Boh stále tvorí aby naplnil božský účel. Nové objavy vo vede, napríklad, nás vyzývajú porozumieť Božiemu pokračujúcemu zjaveniu. Môžeme naplniť vyššie povolanie, pre ktoré sme boli vytvorení, keď spolupracujeme s Bohom pri prinášaní shalomu. Prečítajte si túto pasáž z písma o staraní sa o prírodný (prirodzený) svet:

Planéta Zem, láskyplne vytvorená ako prostredie, kde by mohol život prekvitať, sa chveje v obave, pretože rastlinná a živočíšna ríša sa blíži na pokraj zrútenia z toho, že nesie bremeno a následky ľudskej chamtivosti a konfliktov. Ľudstvo sa musí zobudiť zo svojej ilúzie o vlastnej nezávislosti na prírode a o nespútanej konzumnosti bez trvalých následkov.
– Náuka a Zmluvy 163:4b

Stvorení na Boží Obraz

Písmo (Genezis 1:26) tvrdí, že ľudstvo je stvorené na „obraz Bohov.“ Keď bol napísaný Genezis, obraz bol reprezentáciou toho, kto vládol kráľovstvu. Vládcovia a vodcovia zobrazovali svoje obrazy ako pripomienky svojej vlády. Byť vytvorení na obraz Bohov vyjadruje, že Boh stvoril ľudí, aby boli živými pripomienkami Boha navzájom jeden druhému a stvoreniu, ktorého sme súčasťou. Boli sme vytvorení zobrazovať žijúceho Boha – aby sme uskutočnili Božiu víziu shalomu.

Občas si možno vyberieme opustiť našu zodpovednosť, keď sa vlastný záujem, nie žijúci Boh, stane centrom nášho vesmíru. Toto dobrovoľné vyhnanstvo od Boha a niekedy z našej komunity pokrivuje to, čo robíme. Kresťanská viera potvrdzuje tieto dve skutočnosti ľudskej skúsenosti: Sme dobrom, stvoreným Bohom, ale sme tiež zapletený v tom, čo naša viera nazýva hriech. Táto stránka ľudskej skúsenosti poukazuje na našu potrebu shalomu – hlbokého odpustenia a celistvosti. Ježiš Kristus môže obnoviť (uzdraviť) Boží obraz a slávu v našich životoch a opraviť (zaplátať) našu zlomenosť.

 

Snaha Dosiahnuť Mier (Shalom)

Pochopenie základného dobra vstavaného do stvorenia nám môže ukázať, ako vytvoriť shalom – ako zaobchádzať jeden s druhým a so svetom. Máme tiež sprievodcu.

Ježiš Kristus, stelesnenie Božieho shalomu, pozýva všetkých ľudí, aby prišli a prijali Boží mier uprostred náročných otázok a problémov života. Nasledujte Krista spôsobom, ktorý vedie k Božiemu mieru a objavte požehnania všetkých dimenzií spásy.

Veľkoryso zdieľajte pozvanie, služby a sviatosti, prostredníctvom ktorých môžu ľudia stretnúť Žijúceho Krista, ktorí lieči a uzmieruje skrz vykupujúce vzťahy v posvätnej komunite. Obnovenie osôb k zdravým alebo spravodlivým vzťahom s Bohom, druhými, ich samými a so zemou je jadrom účelu vašej cesty ako ľudí viery.
– Náuka a Zmluvy 163:2a-b

Trvajúci Princíp Kristovej Komunity Snaha Dosiahnuť Mier (Shalom) vyjadruje naše porozumenie Ježišovho povolania „nasledujte ma.“ Boh chce spravodlivosť, uzmierenie, blahobyt, celistvosť a mier pre všetko stvorenie. Aby sa to stalo, sme povolaní nasledovať Krista, Princa Mieru, a robiť tak, ako robil on.

 

Čo urobil Ježiš? Ako odpovedal na Božiu víziu shalomu? Prečítajte si Ježišove podobenstvo o Dobrom Samaritánovi v Lukášovi 10:30-37. Ak ste v skupinke, možno si budete priať zdramatizovať ho ako moderné podobenstvo. Kto by bol kňaz a Levita? S ktorými ľuďmi alebo skupinkami ľudí je zaobchádzané ako bolo so Samaritánom? Odpovedajte na nasledovné otázky:

Ježiš povedal:

Pokoj vám zanechávam, môj pokoj vám dávam. Nedávam vám, ako svet dáva. Nech sa vám srdcia neznepokojujú a nestrachujú.
– Ján 14:27

 

Nižšie je uvedených päť ideí, ktoré nám pomáhajú definovať mier alebo shalom, ktorý Kristus dal. Nakreslite čiaru od idey naľavo k najlepšej možnej definícii napravo. Potom dajte príklad na každú ideu z podobenstva o Dobrom Samaritánovi. Prvá je urobená pre vás ako príklad.

 

Žitie Kristovho Mieru (Žiť Kristov Mier): Sion

Kristova Komunita používa slovo Sion k odkazovaniu na ideu Božieho mierumilovného vládnutia na Zemi. Vízia Sionu sa zmenila v priebehu času. V prvých rokoch bol považovaný za fyzické mesto, kde sa dobrí ľudia zhromaždili; potom idea začala znamenať špecifickú zemepisnú oblasť. Dnes rozumieme Sionu ako vízii toho, čo svet môže byť všade – a nášmu povolaniu podporovať ho skrz vplyv signálnych komunít.

Signálne komunity môžu byť rodiny, malé skupiny, kongregácie, susedstvá, dediny alebo partnerstvá. Môžu byť dokonca celosvetovými sieťami. Sú to komunity viery, služby, svedectva a spoločenskej premeny. Signálne komunity sú posvätné komunity, ktoré odrážajú Kristovu cestu – spôsob žitia, (ktorý je) v súlade s Božou víziou shalomu.

Toto nemôžeme dokázať sami. Vedení Duchom Svätým, pracujeme odvážne a štedro s Bohom a jeden s druhým, aby sme obnovili shalom pre stvorenie. A oslavujeme Boží mier kdekoľvek sa objaví alebo sa uskutočňuje ľuďmi dobrej vôle. Naším povolaním je žiť ako učeníci Ježiša Krista, ktorí ukazujú štedrosť, spravodlivosť a mier v našich komunitách.

Ste povolaní vytvoriť chodníčky vo svete aby bol mier v Kristovi príbuzensky a kultúrne vtelený. Nádej Sionu je uskutočnená, keď je vízia Krista stelesnená v štedrých, spravodlivých a mierumilovných komunitách.

Nad všetko ostatné, sa usilujte byť verní Kristovej vízii mierumilovného Kráľovstva Božieho na zemi. Odvážne sa postavte proti kultúrnym, politickým a náboženským trendom, ktoré sú v protiklade so zmierovacími a znovuspájajúcimi zámermi Boha. Pestujte mier.
– Náuka a Zmluvy 163:3a-b

 

3. časť

Poznámka pre Inštruktora: Vyberte z nasledujúcich názorných príkladov podľa toho, ako čas a trieda dovolí. Môžete si vybrať, aby žiaci vybrali názorný príklad, prideliť malé skupiny, aby sa zúčastnili v rozličných názorných príkladoch alebo povzbudiť žiakov, aby sa zapojili do názorných príkladov mimo hodinu a povedali o svojich skúsenostiach.

1. Konflikty v našej komunite a svete obmedzujú (redukujú) Božiu víziu pre stvorenie. Ako Kristovi učeníci, sme povolaní riešiť problémy, znížiť konflikt a pomôcť svetu posunúť sa smerom k shalomu.

Aké sú niektoré z vašich obáv, ktoré vám napadli, zatiaľ čo ste čítali túto lekciu – obavy o životné prostredie, vzťahy s druhými, spoločenské alebo politické nespravodlivosti alebo iné obavy? Keď ste čítali Genezis a radu v Sekcii 163 – rozmýšľali ste nad obavami ohľadom životného prostredia? Keď ste čítali podobenstvo o Dobrom Samaritánovi – rozmýšľali ste o nespravodlivosti medzi ľuďmi (národmi)?

Pracujúc v skupine alebo s partnerom, identifikujte obavu, ktorá vám napadla. Pracujte skrz kroky riešenia konfliktov na konci tejto lekcie, aby ste dospeli k riešeniu a spôsobu (chodníčku), ako priniesť Boží shalom pre túto obavu (k tomuto záujmu). Po dokončení, podajte správu ostatným a urobte skutočný plán na zmenu.

2. Predstavte si sionskú alebo signálnu komunitu, ktorá vyjadruje Božiu víziu shalomu. Vytvorte reprezentáciu takejto komunity prostredníctvom umenia, hudby, poézie, videa alebo iného média. Premýšľajte o podobenstve o Dobrom Samaritánovi a ďalších podobenstvách alebo o príbehoch Kristovej služby. Čo by bolo zahrnuté v komunite, ktorá odráža Božiu víziu shalomu?

4. časť

Ponúknite vyhlásenie vašej viery ohľadom dôležitosti vytvárania komunít mieru, lásky a spravodlivosti a váš záväzok uskutočniť Božiu víziu shalomu.

Pravidlá Brainstormu:

Súhlaste s určitým správaním a spôsobmi komunikácie:

– Všetky nápady sú prijateľné.

– Ukážte vzájomný rešpekt.

– Jedna osoba hovorí naraz.

– Ponúknite a prijmite pohľady (perspektívy) bez pokúšania sa presvedčiť alebo konvertovať.

– Zdieľajte čas – je jednoduché ho monopolizovať. Privítajte zúčastnenie sa od každého.

– Odpovedajte na otázku – nie na odpovede druhých.

– Vyberajte slová, ktoré nie sú útočné alebo rozvratné (rozdeľujúce).

5. časť

Svätá Pozornosť (dávať úctivé zameranie na časť Božieho stvorenia)

Vstúpte do času tichej reflexie. Uvoľnite svoje telo a dýchanie a prineste do mysli určitú časť Božieho stvoreného sveta. Poproste Boha, aby vás požehnal so zvedavosťou a vďačnosťou zatiaľ čo uvažujete nad touto časťou stvorenia. Porozmýšľajte nad týmito otázkami:

– Akými spôsobmi zažívate oddelenie od tejto časti stvorenia?

– Akými spôsobmi sa cítite byť pripojený (spojený) k tejto časti stvorenia?

– Čo potrebujete vidieť, počuť, cítiť alebo sa naučiť?

– Ako sa cítite byť vedený zapojiť sa do akcií/konania, ktoré podporujú blahobyt a prinášajú shalom do tejto časti Božieho stvorenia?

Na Záver:

Rady a skúsenosti ako priblížiť náboženské princípy moderným ľuďom (moderným spôsobom) 🙂 :

https://www.youtube.com/watch?v=xhTrskppxBE

S pozdravom a s láskou,

Martin Čičo a Jakub Sobek

Predchádzajúca lekcia: http://martincico.blog.pravda.sk/2017/05/07/lekcia-c-2-posvatny-pribeh-pisma/

Ježiš: Prvý transgenderový muž

14.06.2018

(pôvodný článok napísala Suzanne DeWitt Hall) Nedávna panika v konzervatívnych kresťanských kruhoch ohľadom prístupu na záchody bola trochu nepochopiteľná. Kričali, že Boh nerobí chyby, viac »

Naše (zlo)zvyky, ovládanie pocitov a myšlienok

04.05.2018

Z DUCHOVNÉHO HĽADISKA SA VŠETCI RODÍME NA NAŠU PLANÉTU ZEM AKO SLOBODNÍ, NIČÍM A NIKÝM NEZAŤAŽENÍ ĽUDIA. EŠTE NIEKOĽKO MESIACOV ČI ROKOV PO NAŠOM NARODENÍ NÁM BÝVA DOPRIATE OPÁJAŤ viac »

Štúdia: Biblia, kresťanstvo & homosexualita

22.04.2018

V biblickej gréčtine alebo hebrejčine neexistuje žiadne slovo, ktoré je ekvivalentné k slovenskému slovu homosexuál. Toto slovo bolo vytvorené len pred približne 100 rokmi a v Biblii sa prvýkrát viac »

Mochovce, elektráreň, komíny

Elektrárne odmietajú pochybnosti o bezpečnosti Mochoviec

20.09.2018 14:14

Slovenské elektrárne odmietajú akékoľvek pochybnosti o bezpečnosti jadrových blokov Mochoviec a označili ich za polopravdy a lži.

koalicia, Kiska, Glvac, Madej, Paska, Bernatak, Gal, Antal,

Koalícia chce pri ústavných sudcoch obísť prezidenta

20.09.2018 14:00, aktualizované: 14:20

Prezident považuje návrh zákona z dielne ministerstva spravodlivosti za podpriemerný.

Miroslav Lajčák

Lajčák: Stretnutie s vietnamským ministrom o únose nebude ani priateľské, ani príjemné

20.09.2018 14:00

Miroslav Lajčák v exkluzívnom rozhovore povedal aj to, ako sa díva na kauzu Skripaľovcov a či bude kandidovať za prezidenta.

Kim Čong-un

Kim Čong-un chce ďalší summit s Trumpom

20.09.2018 13:34

Obaja lídri sa stretli už v júni v Singapure.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 17
Celková čítanosť: 43246x
Priemerná čítanosť článkov: 2544x

Autor blogu

Kategórie