Založ si blog

Lekcia č. 2 Posvätný Príbeh – Písma

Zameranie Hodiny:

Skrz Písma – posvätný príbeh – sa učíme o Božom vzťahu k ľuďom a celému stvoreniu.

Kľúčové Pasáže z Písiem

– „Zodpovedná interpretácia a verné aplikovanie písiem…“ (Náuka a Zmluvy 163:7a-d).

– Rozličné texty z písiem o účele a požehnaní písiem

Ciele
Poslucháčom bude…

– predstavená myšlienka posvätného príbehu, rozvíjajúcej sa Božej dráme, ako je zaznamenaná v písmach a v histórii.

– zdieľať svoje osobné príbehy o raste a učení sa o Bohu, Ježišovi Kristovi a Duchu Svätom.

– porozumejú, že Kristova Komunita používa Bibliu ako svoje základné písmo a nachádza svedectvo o Ježišovi Kristovi v Knihe Mormonovej a Náuke a Zmluvách (Česká a Slovenská odnož aj v písme Drahocenná perla – poznámka prekladateľa).

– preskúmajú štúdium písiem a teologické štúdium ako prax učeníctva a nástroje na použitie pri štúdiu písiem.

– objavia vedenie pre zodpovednú interpretáciu a verné aplikovanie písiem.

– odpovedať osobným štúdiom písiem alebo interpretáciou písiem.

Pomôcky

– Biblia, Kniha Mormonova a Náuka a Zmluvy

– Biblický slovník, učené úvody alebo komentáre odporúčané na cirkevnej stránke www.CofChrist.org („Niektoré Spoľahlivé Nástroje pre Seriózne Štúdium Písiem – Some Reliable Tools for Serious Scripture Study“ od Anthonyho a Charmaine Chvaly-Smithovej)

– Papier, perá, ceruzky a ďalšie umelecké potreby

 

Pre Inštruktora

Posvätný príbeh je rozvíjajúca sa dráma Božej uzmierovacej práce vo svete. Skrz posvätný príbeh sa učíme o Božom vzťahu k ľuďom a celému stvoreniu. Prv oznámený v knihách Hebrejskej Biblie, posvätný príbehy pokračuje v Novom Svedectve prostredníctvom Ježiša Krista a jeho učeníkov. Príbeh Kristovej Komunity je súčasťou oveľa väčšieho posvätného príbehu, ktorý je zakorenený v Kresťanskej histórii. Ďalej, vytvárame naše vlastné príbehy, keď žijeme ako učeníci, odhaľujúc, že každý z nás má dôležité miesto v Božom rozvíjajúcom sa príbehu.

V tejto lekcii poslucháči preskúmajú myšlienku posvätného príbehu a zoznámia sa s myšlienkou, že príbeh môže zdieľať pravdu, či už je faktický alebo nie. Naučia sa o knihách a formátoch písania, ktoré tvoria našu knižnicu písiem. Napíšu svoju vlastnú časť posvätného príbehu prostredníctvom listu, básne, pesničky alebo príbehu. Použitím príbehu o Ježišovi Kristovi, keď bol ako dieťa v Chráme, sa poslucháči zúčastnia štúdia písiem a teologického štúdia, celoživotných praxí učeníctva.

Toto môže byť prvýkrát, kedy budú poslucháči študovať písmo alebo porozumejú dôležitosti zodpovednej interpretácie a vernej aplikácie písma. V reakcii na svoje porozumenie, poslucháči privedú písmo k životu v relevantnom kreatívnom vyjadrení. Toto kreatívne vyjadrenie by malo reprezentovať identitu, misiu, zdelenie a koncepty viery Kristovej Komunity.

Táto lekcia je vynikajúca príležitosť  na predstavenie výtlačku Biblie, Knihy Mormonovej a Náuky a Zmlúv účastníkom triedy. Pokiaľ si želáte výtlačok Knihy Mormonovej, tak mi prosím napíšte 🙂

 

Sprievodné video, v ktorom Jakub vysvetľuje myšlienku konceptu blogu a ako správne odpovedať na otázky:

https://www.youtube.com/watch?v=adcUCuwayw0&t=0s

 

1. časť

 

Príbehy sú mocnými nástrojmi na hovorenie pravdy. Môžeme sa naučiť dôležité pravdy z bájok, rozprávok, filmov, hier a poézie. Ježiš často rozprával podobenstvá aby vysvetlil zložité koncepty, použitím jednoduchých, známych okolností, ku ktorým sa mohli jeho poslucháči pripodobniť. Príbehy môžu povedať pravdu, či už je príbeh faktický alebo nie. To je dôležitá myšlienka, ktorú si treba pamätať pri čítaní akéhokoľvek príbehu.

2

V tejto lekcii, preskúmame náš posvätný príbeh, knihy písiem a ďalšie príbehy z ktorých sa skladajú, ako študovať písma náležite, a ich hodnotu pre naše učenícke formovanie a prípravu na krst.

2. časť

Posvätný Príbeh

Skrz posvätný príbeh sa učíme o Božom vzťahu k ľuďom a celému stvoreniu. V Kristovej Komunite definujeme posvätný príbeh ako rozvíjajúci sa príbeh Božej uzmierovacej práce vo svete. Posvätný príbeh je hovorený hlavne skrz písma („písmo“ znamená jednoducho veci napísané). Teológ Anthony J. Chvala-Smith to hovorí dobre: „Cirkev zostáva zakotvená v zjavení (Boha) skrz svedectvo Biblie a ostatných písiem. Pre cirkev sú Písma nenahraditeľné“ (Understanding the Way, p. 25).

Predstavte si, že knihy, ktoré obsahujú naše písma, sú v knižnici.

Biblia

Biblia (Biblia doslovne znamená knihy) je súbor posvätných spisov, ktoré držia cirkev zakotvené v Božom zjavovaní sa. Spolu s ostatnými Kresťanmi, Kristova Komunita používa Bibliu ako naše základné písmo. Biblia sa skladá z dvoch častí nazývaných svedectvá (sľuby alebo zmluvy).

Židovské Písma (Staré Svedectvo), napísané hlavne v starovekej Hebrejčine, rozprávajú pôvod posvätného príbehu a historickú cestu Izraela, ľudí, ktorých si Boh vybral, aby boli nositeľmi zmluvy. Hebrejská Biblia zahŕňa Knihy Zákonov, Históriu, Poéziu, a Prorokov. Prezrite si túto sekciu na obrázku.

– S ktorými knihami Hebrejských Písiem ste najviac oboznámení?

– Ktoré knihy sú pre vás nové?

– Aké známe príbehy sú v Hebrejských Písmach?

3a

(obrázok si rozkliknite 🙂 )

Nové Svedectvo, napísané v Gréckom jazyku, ktorým sa bežne hovorilo v starovekej Rímskej Ríši, sa sústredí na príbeh života, smrti a zmŕtvychvstania Ježiša Krista a posielania cirkvi do sveta. Nové Svedectvo zahŕňa Evanjeliá, (dobrú správu ohľadom Ježiša), zdieľanú štyrmi autormi píšucimi pre rozličné publiká. Zahŕňa tiež Skutky (Ducha Svätého skrz Apoštolov) a príbehy Ježišových učeníkov šíriacich dobrú správu ľuďom v mnohých zemiach skrz listy a svedectvá. Posledná kniha je Zjavenie, povzbudzujúca Kresťanov, že Boh prekoná zlo. Prezrite si túto sekciu na obrázku.

– S ktorými knihami Nového Svedectva ste najviac oboznámení?

– Ktoré knihy sú pre vás nové?

– Ktoré známe príbehy sú v Novom Svedectve?

Knihy Biblie reprezentujú rozličné typy literatúry: ságy, poéziu, modlitby, genealógie, histórie, vízie, zákony, podobenstvá, listy a kázne. Tieto spisy sa objavili počas storočí, tým, ako rôznorodí ľudia odpovedali na Božie volanie v rôznych prostrediach.

Vyhľadajte tieto pasáže z písiem a prečítajte si príklady rozličných typov písania (spisov) v písmach. Zaškrtnite políčko, ktoré najpresnejšie identifikuje štýl písania každého písma.

4

 

Ďalšie Svedectvá, Ďalšie Písma

Spolu s Bibliou, Kristova Komunita nachádza svedectvo o Ježišovi Kristovi v Knihe Mormonovej a v Náuke a Zmluvách, ktoré pomáhajú tvarovať našu identitu a pripomínať nám, že posvätný príbeh pokračuje. Toto je unikátna súčasť našej veriacej komunity.

Kniha Mormonova je text diktovaný Josephom Smithom Juniorom, prvýkrát publikovaný v roku 1830. Ponúka doplňujúce svedectvo k Biblii skrz príbehy zasadené v kontexte starovekých ľudí. Mnohým výzvam, ktorým čelili ľudia hľadajúci Krista v Amerike 19. storočia (kedy bola napísaná) môže byť porozumené skrz jej príbehy. Kniha Mormonova potvrdzuje zjavujúceho sa Boha, ktorý stretáva všetkých ľudí v Ježišovi Kristovi a pozýva všetkých ľudí k hojnému žitiu.

Náuka a Zmluvy sú dokumenty poskytnuté prorokmi-prezidentami Kristovej komunity od začiatku cirkvi, ktoré cirkev prijíma ako inšpirovanú radu reprezentujúcu „myseľ a vôľu Božiu.“ Tieto inšpirované dokumenty sú na rozdiel od ostatných (kresťanských) písiem novodobého pôvodu – datujú sa od roku 1828 do súčasnosti. Náš Trvajúci Princíp Pokračujúceho Zjavenia je viera, že Boh nás pokračuje viesť aj dnes.

5

 

Náš Príbeh

Príbeh Božieho pretvárajúceho diela vo svete sa neobmedzuje na písma. Nachádza sa v chválospevoch a piesňach, ktoré spievame; v svedectvách zdieľaných rodinou, kamarátmi a komunitou; a v príbehoch zo všetkých kultúr a národov. Posvätný príbeh takisto pokračuje s našimi vlastnými životmi a svedectvom – s našim príbehom.

6

Štúdium Písiem a Teologické Štúdium: Prax Učeníctva

Premýšľavé a zodpovedné štúdium písiem je rozhodujúce pre pochopenie posvätného príbehu a pre učenícky rast.

7

Poučenie bolo dané cirkvi ohľadom zodpovedného štúdia písiem a aplikácii. Prečítajte si Náuku a Zmluvy 163:7a-d. Zvýraznite si riadky, ktoré považujete za dôležité:

7 a. Písma sú nenahraditeľný svedok Večného Zdroja svetla a pravdy, ktorý nemôže byť plne obsiahnutý v žiadnej obmedzenej nádobe alebo jazyku. Písma boli napísané a tvarované (formované) ľudskými autormi prostredníctvom zjavujúcich skúseností a pokračujúcej inšpirácie Ducha Svätého uprostred doby a kultúry.

b. Písma nemajú byť uctievané alebo idolizované. Len Boh, Večný, o ktorom písma svedčia, je hoden uctievania. Božia podstata, ako je odhalená v Ježišovi Kristovi a potvrdená Duchom Svätým, poskytuje konečný štandard, podľa ktorého by sa mala akákoľvek časť písiem interpretovať a použiť.

c. Bohu nie je príjemné, keď je akákoľvek pasáž z písiem použitá k zníženiu (poníženiu) alebo utláčaniu rás, pohlaví, alebo tried ľudských bytostí. Veľa fyzického a emocionálneho násilia bolo vykonaného niektorým z Božích milovaných detí prostredníctvom zneužitia písiem. Cirkev je povolaná vyznať a kajať sa z takýchto postojov a praktík.

d. Písma, prorocké vedenie, znalosť a rozlišovanie vo veriacej komunite musia kráčať ruka v ruke, aby odhalili skutočnú Božiu vôľu. Nasledujte tento chodník, ktorý je cestou Žijúceho Krista a objavíte viac než dostatočné svetlo na cestu pred vami.

8

 

3. časť

Návod: https://www.youtube.com/watch?v=i6Te4s9vFKc

Použite príbeh, napríklad o žene prichytenej pri smilstve (Ján 8:1-11) alebo o mužovi spustenom kamarátmi skrz strechu (Marek 2:1-11), aby ste sa zapojili do duchovnej praxe Lectio Divina. Toto môže byť urobené individuálne alebo v skupine. Seďte ticho a vstúpte do času modlitebnej reflexie. Dýchajte pokojne, uvoľnite svoje telo, a pomodlite sa za vedenie, zatiaľ čo interagujete s vybraným textom z písiem. Prejdite týmito štyrmi krokmi:

 

  1. Lectio – Najprv si prečítajte pasáž, aby ste pochopili príbeh, jeho postavy, scénu (dejisko), pohľady, zvuky a emócie.
  1. Meditatio – Prečítajte si pasáž z písiem druhýkrát kvôli zmyslu a pochopeniu. Opýtajte sa: prečo bol tento príbeh zaznamenaný? Čo mi tento príbeh hovorí o Bohu?
  1. Oratorio – Prečítajte si pasáž z písiem znovu, venujúc pozornosť vašim emocionálnym reakciám. Aké pocity sa vám vynárajú, zatiaľ čo čítate túto pasáž? Kde nachádzate samých seba v tomto príbehu? S ktorou postavou sa najviac stotožňujete a prečo?
  1. Contemplatio – Vstúpte do času vnímavej modlitby. Dýchajte hlboko a pokojne, čakajúc na čokoľvek, čo vám Boh môže priniesť v tichosti. Keď cítite, že sa vaša modlitba a meditácia skončili, pomodlite sa vďakyvzdanie k Bohu, a vráťte sa do miestnosti okolo vás.

 

9

 

4. časť

Prečítajte si nižšie uvedené pasáže z písiem. Ponúknite vyhlásenie vašej viery ohľadom dôležitosti učenia sa posvätného príbehu a vaše pocity pre tých, ktorí ho s vami zdieľali.

10

 

 

11

 

5. časť

Mnohé modlitby sú zapísané v písmach, ako napríklad táto napísaná učeníkom v Efeze. Prečítajte si Efezanom 3:14-21 ako vašu vlastnú modlitbu požehnania.

 

Na záver Vám pridávam záznam z 2. českého stretnutia ľudí, zaujímajúcich sa o Kristovu Komunitu

https://youtu.be/Sahy_P0EbiQ

Pokiaľ sa chcete nabudúce pridať alebo máte nejaké otázky, kľudne mne alebo Kubovi napíšte

S láskou,

Martin Čičo a Jakub Sobek

(fb a fb)

Predchádzajúca lekcia http://martincico.blog.pravda.sk/2017/04/13/lekcia-c-1-zaklady-boh-jezis-kristus-duch-svaty/

Ježiš: Prvý transgenderový muž

14.06.2018

(pôvodný článok napísala Suzanne DeWitt Hall) Nedávna panika v konzervatívnych kresťanských kruhoch ohľadom prístupu na záchody bola trochu nepochopiteľná. Kričali, že Boh nerobí chyby, viac »

Naše (zlo)zvyky, ovládanie pocitov a myšlienok

04.05.2018

Z DUCHOVNÉHO HĽADISKA SA VŠETCI RODÍME NA NAŠU PLANÉTU ZEM AKO SLOBODNÍ, NIČÍM A NIKÝM NEZAŤAŽENÍ ĽUDIA. EŠTE NIEKOĽKO MESIACOV ČI ROKOV PO NAŠOM NARODENÍ NÁM BÝVA DOPRIATE OPÁJAŤ viac »

Štúdia: Biblia, kresťanstvo & homosexualita

22.04.2018

V biblickej gréčtine alebo hebrejčine neexistuje žiadne slovo, ktoré je ekvivalentné k slovenskému slovu homosexuál. Toto slovo bolo vytvorené len pred približne 100 rokmi a v Biblii sa prvýkrát viac »

Mochovce, elektráreň, komíny

Elektrárne odmietajú pochybnosti o bezpečnosti Mochoviec

20.09.2018 14:14

Slovenské elektrárne odmietajú akékoľvek pochybnosti o bezpečnosti jadrových blokov Mochoviec a označili ich za polopravdy a lži.

koalicia, Kiska, Glvac, Madej, Paska, Bernatak, Gal, Antal,

Kiska prijal zástupcov koalície na rokovanie o Ústavnom súde

20.09.2018 14:00

Prezident považuje návrh zákonaz dieľne ministerstva spravodlivosti za podpriemerný.

Miroslav Lajčák

Lajčák: Stretnutie s vietnamským ministrom o únose nebude ani priateľské, ani príjemné

20.09.2018 14:00

Miroslav Lajčák v exkluzívnom rozhovore povedal aj to, ako sa díva na kauzu Skripaľovcov a či bude kandidovať za prezidenta.

Kim Čong-un

Kim Čong-un chce ďalší summit s Trumpom

20.09.2018 13:34

Obaja lídri sa stretli už v júni v Singapure.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 17
Celková čítanosť: 43239x
Priemerná čítanosť článkov: 2543x

Autor blogu

Kategórie