Založ si blog

Lekcia č. 2 Posvätný Príbeh – Písma

Zameranie Hodiny:

Skrz Písma – posvätný príbeh – sa učíme o Božom vzťahu k ľuďom a celému stvoreniu.

Kľúčové Pasáže z Písiem

– „Zodpovedná interpretácia a verné aplikovanie písiem…“ (Náuka a Zmluvy 163:7a-d).

– Rozličné texty z písiem o účele a požehnaní písiem

Ciele
Poslucháčom bude…

– predstavená myšlienka posvätného príbehu, rozvíjajúcej sa Božej dráme, ako je zaznamenaná v písmach a v histórii.

– zdieľať svoje osobné príbehy o raste a učení sa o Bohu, Ježišovi Kristovi a Duchu Svätom.

– porozumejú, že Kristova Komunita používa Bibliu ako svoje základné písmo a nachádza svedectvo o Ježišovi Kristovi v Knihe Mormonovej a Náuke a Zmluvách (Česká a Slovenská odnož aj v písme Drahocenná perla – poznámka prekladateľa).

– preskúmajú štúdium písiem a teologické štúdium ako prax učeníctva a nástroje na použitie pri štúdiu písiem.

– objavia vedenie pre zodpovednú interpretáciu a verné aplikovanie písiem.

– odpovedať osobným štúdiom písiem alebo interpretáciou písiem.

Pomôcky

– Biblia, Kniha Mormonova a Náuka a Zmluvy

– Biblický slovník, učené úvody alebo komentáre odporúčané na cirkevnej stránke www.CofChrist.org („Niektoré Spoľahlivé Nástroje pre Seriózne Štúdium Písiem – Some Reliable Tools for Serious Scripture Study“ od Anthonyho a Charmaine Chvaly-Smithovej)

– Papier, perá, ceruzky a ďalšie umelecké potreby

 

Pre Inštruktora

Posvätný príbeh je rozvíjajúca sa dráma Božej uzmierovacej práce vo svete. Skrz posvätný príbeh sa učíme o Božom vzťahu k ľuďom a celému stvoreniu. Prv oznámený v knihách Hebrejskej Biblie, posvätný príbehy pokračuje v Novom Svedectve prostredníctvom Ježiša Krista a jeho učeníkov. Príbeh Kristovej Komunity je súčasťou oveľa väčšieho posvätného príbehu, ktorý je zakorenený v Kresťanskej histórii. Ďalej, vytvárame naše vlastné príbehy, keď žijeme ako učeníci, odhaľujúc, že každý z nás má dôležité miesto v Božom rozvíjajúcom sa príbehu.

V tejto lekcii poslucháči preskúmajú myšlienku posvätného príbehu a zoznámia sa s myšlienkou, že príbeh môže zdieľať pravdu, či už je faktický alebo nie. Naučia sa o knihách a formátoch písania, ktoré tvoria našu knižnicu písiem. Napíšu svoju vlastnú časť posvätného príbehu prostredníctvom listu, básne, pesničky alebo príbehu. Použitím príbehu o Ježišovi Kristovi, keď bol ako dieťa v Chráme, sa poslucháči zúčastnia štúdia písiem a teologického štúdia, celoživotných praxí učeníctva.

Toto môže byť prvýkrát, kedy budú poslucháči študovať písmo alebo porozumejú dôležitosti zodpovednej interpretácie a vernej aplikácie písma. V reakcii na svoje porozumenie, poslucháči privedú písmo k životu v relevantnom kreatívnom vyjadrení. Toto kreatívne vyjadrenie by malo reprezentovať identitu, misiu, zdelenie a koncepty viery Kristovej Komunity.

Táto lekcia je vynikajúca príležitosť  na predstavenie výtlačku Biblie, Knihy Mormonovej a Náuky a Zmlúv účastníkom triedy. Pokiaľ si želáte výtlačok Knihy Mormonovej, tak mi prosím napíšte 🙂

 

Sprievodné video, v ktorom Jakub vysvetľuje myšlienku konceptu blogu a ako správne odpovedať na otázky:

https://www.youtube.com/watch?v=adcUCuwayw0&t=0s

 

1. časť

 

Príbehy sú mocnými nástrojmi na hovorenie pravdy. Môžeme sa naučiť dôležité pravdy z bájok, rozprávok, filmov, hier a poézie. Ježiš často rozprával podobenstvá aby vysvetlil zložité koncepty, použitím jednoduchých, známych okolností, ku ktorým sa mohli jeho poslucháči pripodobniť. Príbehy môžu povedať pravdu, či už je príbeh faktický alebo nie. To je dôležitá myšlienka, ktorú si treba pamätať pri čítaní akéhokoľvek príbehu.

2

V tejto lekcii, preskúmame náš posvätný príbeh, knihy písiem a ďalšie príbehy z ktorých sa skladajú, ako študovať písma náležite, a ich hodnotu pre naše učenícke formovanie a prípravu na krst.

2. časť

Posvätný Príbeh

Skrz posvätný príbeh sa učíme o Božom vzťahu k ľuďom a celému stvoreniu. V Kristovej Komunite definujeme posvätný príbeh ako rozvíjajúci sa príbeh Božej uzmierovacej práce vo svete. Posvätný príbeh je hovorený hlavne skrz písma („písmo“ znamená jednoducho veci napísané). Teológ Anthony J. Chvala-Smith to hovorí dobre: „Cirkev zostáva zakotvená v zjavení (Boha) skrz svedectvo Biblie a ostatných písiem. Pre cirkev sú Písma nenahraditeľné“ (Understanding the Way, p. 25).

Predstavte si, že knihy, ktoré obsahujú naše písma, sú v knižnici.

Biblia

Biblia (Biblia doslovne znamená knihy) je súbor posvätných spisov, ktoré držia cirkev zakotvené v Božom zjavovaní sa. Spolu s ostatnými Kresťanmi, Kristova Komunita používa Bibliu ako naše základné písmo. Biblia sa skladá z dvoch častí nazývaných svedectvá (sľuby alebo zmluvy).

Židovské Písma (Staré Svedectvo), napísané hlavne v starovekej Hebrejčine, rozprávajú pôvod posvätného príbehu a historickú cestu Izraela, ľudí, ktorých si Boh vybral, aby boli nositeľmi zmluvy. Hebrejská Biblia zahŕňa Knihy Zákonov, Históriu, Poéziu, a Prorokov. Prezrite si túto sekciu na obrázku.

– S ktorými knihami Hebrejských Písiem ste najviac oboznámení?

– Ktoré knihy sú pre vás nové?

– Aké známe príbehy sú v Hebrejských Písmach?

3a

(obrázok si rozkliknite 🙂 )

Nové Svedectvo, napísané v Gréckom jazyku, ktorým sa bežne hovorilo v starovekej Rímskej Ríši, sa sústredí na príbeh života, smrti a zmŕtvychvstania Ježiša Krista a posielania cirkvi do sveta. Nové Svedectvo zahŕňa Evanjeliá, (dobrú správu ohľadom Ježiša), zdieľanú štyrmi autormi píšucimi pre rozličné publiká. Zahŕňa tiež Skutky (Ducha Svätého skrz Apoštolov) a príbehy Ježišových učeníkov šíriacich dobrú správu ľuďom v mnohých zemiach skrz listy a svedectvá. Posledná kniha je Zjavenie, povzbudzujúca Kresťanov, že Boh prekoná zlo. Prezrite si túto sekciu na obrázku.

– S ktorými knihami Nového Svedectva ste najviac oboznámení?

– Ktoré knihy sú pre vás nové?

– Ktoré známe príbehy sú v Novom Svedectve?

Knihy Biblie reprezentujú rozličné typy literatúry: ságy, poéziu, modlitby, genealógie, histórie, vízie, zákony, podobenstvá, listy a kázne. Tieto spisy sa objavili počas storočí, tým, ako rôznorodí ľudia odpovedali na Božie volanie v rôznych prostrediach.

Vyhľadajte tieto pasáže z písiem a prečítajte si príklady rozličných typov písania (spisov) v písmach. Zaškrtnite políčko, ktoré najpresnejšie identifikuje štýl písania každého písma.

4

 

Ďalšie Svedectvá, Ďalšie Písma

Spolu s Bibliou, Kristova Komunita nachádza svedectvo o Ježišovi Kristovi v Knihe Mormonovej a v Náuke a Zmluvách, ktoré pomáhajú tvarovať našu identitu a pripomínať nám, že posvätný príbeh pokračuje. Toto je unikátna súčasť našej veriacej komunity.

Kniha Mormonova je text diktovaný Josephom Smithom Juniorom, prvýkrát publikovaný v roku 1830. Ponúka doplňujúce svedectvo k Biblii skrz príbehy zasadené v kontexte starovekých ľudí. Mnohým výzvam, ktorým čelili ľudia hľadajúci Krista v Amerike 19. storočia (kedy bola napísaná) môže byť porozumené skrz jej príbehy. Kniha Mormonova potvrdzuje zjavujúceho sa Boha, ktorý stretáva všetkých ľudí v Ježišovi Kristovi a pozýva všetkých ľudí k hojnému žitiu.

Náuka a Zmluvy sú dokumenty poskytnuté prorokmi-prezidentami Kristovej komunity od začiatku cirkvi, ktoré cirkev prijíma ako inšpirovanú radu reprezentujúcu „myseľ a vôľu Božiu.“ Tieto inšpirované dokumenty sú na rozdiel od ostatných (kresťanských) písiem novodobého pôvodu – datujú sa od roku 1828 do súčasnosti. Náš Trvajúci Princíp Pokračujúceho Zjavenia je viera, že Boh nás pokračuje viesť aj dnes.

5

 

Náš Príbeh

Príbeh Božieho pretvárajúceho diela vo svete sa neobmedzuje na písma. Nachádza sa v chválospevoch a piesňach, ktoré spievame; v svedectvách zdieľaných rodinou, kamarátmi a komunitou; a v príbehoch zo všetkých kultúr a národov. Posvätný príbeh takisto pokračuje s našimi vlastnými životmi a svedectvom – s našim príbehom.

6

Štúdium Písiem a Teologické Štúdium: Prax Učeníctva

Premýšľavé a zodpovedné štúdium písiem je rozhodujúce pre pochopenie posvätného príbehu a pre učenícky rast.

7

Poučenie bolo dané cirkvi ohľadom zodpovedného štúdia písiem a aplikácii. Prečítajte si Náuku a Zmluvy 163:7a-d. Zvýraznite si riadky, ktoré považujete za dôležité:

7 a. Písma sú nenahraditeľný svedok Večného Zdroja svetla a pravdy, ktorý nemôže byť plne obsiahnutý v žiadnej obmedzenej nádobe alebo jazyku. Písma boli napísané a tvarované (formované) ľudskými autormi prostredníctvom zjavujúcich skúseností a pokračujúcej inšpirácie Ducha Svätého uprostred doby a kultúry.

b. Písma nemajú byť uctievané alebo idolizované. Len Boh, Večný, o ktorom písma svedčia, je hoden uctievania. Božia podstata, ako je odhalená v Ježišovi Kristovi a potvrdená Duchom Svätým, poskytuje konečný štandard, podľa ktorého by sa mala akákoľvek časť písiem interpretovať a použiť.

c. Bohu nie je príjemné, keď je akákoľvek pasáž z písiem použitá k zníženiu (poníženiu) alebo utláčaniu rás, pohlaví, alebo tried ľudských bytostí. Veľa fyzického a emocionálneho násilia bolo vykonaného niektorým z Božích milovaných detí prostredníctvom zneužitia písiem. Cirkev je povolaná vyznať a kajať sa z takýchto postojov a praktík.

d. Písma, prorocké vedenie, znalosť a rozlišovanie vo veriacej komunite musia kráčať ruka v ruke, aby odhalili skutočnú Božiu vôľu. Nasledujte tento chodník, ktorý je cestou Žijúceho Krista a objavíte viac než dostatočné svetlo na cestu pred vami.

8

 

3. časť

Návod: https://www.youtube.com/watch?v=i6Te4s9vFKc

Použite príbeh, napríklad o žene prichytenej pri smilstve (Ján 8:1-11) alebo o mužovi spustenom kamarátmi skrz strechu (Marek 2:1-11), aby ste sa zapojili do duchovnej praxe Lectio Divina. Toto môže byť urobené individuálne alebo v skupine. Seďte ticho a vstúpte do času modlitebnej reflexie. Dýchajte pokojne, uvoľnite svoje telo, a pomodlite sa za vedenie, zatiaľ čo interagujete s vybraným textom z písiem. Prejdite týmito štyrmi krokmi:

 

  1. Lectio – Najprv si prečítajte pasáž, aby ste pochopili príbeh, jeho postavy, scénu (dejisko), pohľady, zvuky a emócie.
  1. Meditatio – Prečítajte si pasáž z písiem druhýkrát kvôli zmyslu a pochopeniu. Opýtajte sa: prečo bol tento príbeh zaznamenaný? Čo mi tento príbeh hovorí o Bohu?
  1. Oratorio – Prečítajte si pasáž z písiem znovu, venujúc pozornosť vašim emocionálnym reakciám. Aké pocity sa vám vynárajú, zatiaľ čo čítate túto pasáž? Kde nachádzate samých seba v tomto príbehu? S ktorou postavou sa najviac stotožňujete a prečo?
  1. Contemplatio – Vstúpte do času vnímavej modlitby. Dýchajte hlboko a pokojne, čakajúc na čokoľvek, čo vám Boh môže priniesť v tichosti. Keď cítite, že sa vaša modlitba a meditácia skončili, pomodlite sa vďakyvzdanie k Bohu, a vráťte sa do miestnosti okolo vás.

 

9

 

4. časť

Prečítajte si nižšie uvedené pasáže z písiem. Ponúknite vyhlásenie vašej viery ohľadom dôležitosti učenia sa posvätného príbehu a vaše pocity pre tých, ktorí ho s vami zdieľali.

10

 

 

11

 

5. časť

Mnohé modlitby sú zapísané v písmach, ako napríklad táto napísaná učeníkom v Efeze. Prečítajte si Efezanom 3:14-21 ako vašu vlastnú modlitbu požehnania.

 

Na záver Vám pridávam záznam z 2. českého stretnutia ľudí, zaujímajúcich sa o Kristovu Komunitu

https://youtu.be/Sahy_P0EbiQ

Pokiaľ sa chcete nabudúce pridať alebo máte nejaké otázky, kľudne mne alebo Kubovi napíšte

S láskou,

Martin Čičo a Jakub Sobek

(fb a fb)

Predchádzajúca lekcia http://martincico.blog.pravda.sk/2017/04/13/lekcia-c-1-zaklady-boh-jezis-kristus-duch-svaty/

Lekcia č. 3 Božia Vízia pre Stvorenie (Shalom)

09.06.2017

Zameranie Hodiny: Podľa písiem, Božia vízia pre stvorenie je shalom, plnosť alebo úplnosť mieru. Kľúčové Pasáže z Písiem - Izaiášova myšlienka ohľadom Božieho shalomu (Izaiáš 11:6,9) viac »

Lekcia č. 1 Základy – Boh, Ježiš Kristus, Duch Svätý

13.04.2017

Zameranie Hodiny: Veríme v jedného Živého Boha, ktorý je zjavený v Ježišovi Kristovi a pohybuje sa skrz celé stvorenie ako Duch Svätý. Hlásame Trojicu – Boha, ktorý je komunita troch osôb. viac »

Z Vody a z Ducha Úvod – Slovenský preklad

23.03.2017

Krst a Konfirmácia do Kristovej Komunity Krst vodou je osobným vyjadrením pokánia a viery v Ježiša Krista. Toto je spôsob, akým vyjadrujeme náš záväzok k celoživotnému učeníctvu. Aby sme viac »

deti, škôlka

Obce nechcú platiť súkromné škôlky

16.01.2018 12:30

V súčasnosti musí obec alebo mesto neštátnemu zariadeniu vyčleniť balík z peňazí, ktoré získa z daní príjmov fyzických osôb ako priamy príjem.

natália blahová

Blahová vyzvala Tomanovú, aby sa vzdala funkcie ombudsmanky

16.01.2018 12:11

Poslankyňa SaS dáva detskej ombudsmanke čas do konca tohto týždňa. "Ušetrí si tým fiasko s trestným stíhaním za ohováranie," uviedla Blahová.

Rusko, vlajka, ilustračná

Spojené štáty vyhlásia 29. januára nové sankcie proti Rusku

16.01.2018 12:09

Americká vláda zverejní informáciu o nových protiruských sankciách 29. januára. V Moskve to dnes oznámil veľvyslanec USA Jon Huntsman.

Marián Šóth

Na chyby v eZdraví poukazujú aj súkromní lekári

16.01.2018 11:52

Asociácia súkromných lekárov žiada, aby sa upustilo od sankcií právne relevantným spôsobom, žiada teda odloženie účinnosti príslušných ustanovení zákona.

Martin Čičo

Veriaci Mormon

Štatistiky blogu

Počet článkov: 11
Celková čítanosť: 28852x
Priemerná čítanosť článkov: 2623x

Autor blogu

Kategórie