Založ si blog

Lekcia č. 1 Základy – Boh, Ježiš Kristus, Duch Svätý

Zameranie Hodiny:

Veríme v jedného Živého Boha, ktorý je zjavený v Ježišovi Kristovi a pohybuje sa skrz celé stvorenie ako Duch Svätý. Hlásame Trojicu – Boha, ktorý je komunita troch osôb.

Kľúčové Pasáže Písiem

– Rozličné pasáže písiem opisujúce Boha, Ježiša Krista, Ducha Svätého.

– V posvätnej komunite, “sa staneme tými, kými sme povolaní byť.“ (Náuka a Zmluvy 164:9b).

Ciele

Poslucháči budú…

– definovať, kde sú na svojich cestách s Bohom a prečo študujú Z Vody a z Ducha.

– skúmať pasáže z písiem, ktoré tvrdia „Boh je láska.“

– pomenujú a preskúmajú tri spôsoby, ktorými zažívame Boha.

– sa naučia, že Kresťania niekedy odkazujú na Boha používaním slov Trojica alebo Trojjediný Boh.

– spoznajú, že Boh je posvätná komunita troch osôb, príklad posvätnej komunity pre nás.

– vyjadria svoje vlastné skúsenosti s Bohom, Ježišom Kristom, a Duchom Svätým, a preskúmajú umelecké vyjadrenia (výrazy) a metafory opisujúce rozličné spôsoby, akými zažívame Boha.

 

Pre Inštruktora

Osvedčený spôsob, ako začať nové učenie je napojiť na to, čo už žiak vie. Sme si vedomí, že hľadači, mládež a mladí dospelí už možno poznajú Boha, alebo sa oňho aspoň zaujímajú. Pokiaľ boli súčasťou veriacej komunity, je možné, že ich zmysli boli zaplavené zvukmi zborového spievania a láskavých modlitieb, chuťou spoločných jedál, a smiechom a konverzáciami rodiny a priateľov. Alebo si možno vyvinuli priateľstvá, ktoré ich priviedli do tohto bodu premýšľania o bytí súčasťou veriacej komunity a ich vzťahu s Bohom. Nech bola ich predchádzajúcu skúsenosť akákoľvek, privítajte ich premýšľanie a otázky ako platné body, na ktoré napoja svoje učenie sa.

Z Vody a z Ducha je kurikulum odporúčané Prvým Predsedníctvom pre všetkých, ktorí chcú rozšíriť a preskúmať svoje porozumenie ohľadom cirkevnej  identity, misie, zdelenia, a konceptov viery. Pokiaľ aj už boli žiaci pokrstení a konfirmovaní do Kristovej Komunity, tento kurz im pomôže pokračovať rásť v učeníctve.

V tejto lekcii, žiaci preskúmajú symboly a metafory používané na opísanie alebo hovorenie o Bohu. Povzbuďte žiakov aby používali všezahŕňajúci jazyk, zatiaľ čo učíte hodinu. Zásady Kristovej Komunity ohľadom Všezahŕňajúceho Jazyka podporujú plné využívanie obrazov a metafor v písmach. Pravidlo navrhuje „neeliminujeme slová, ktoré boli dlho používané na opísanie Boha…ale rozširujeme náš jazyk, aby naše výrazy rástli a rozšírili sa, počas toho, ako rastieme v učeníctve“ („Zásady Všezahŕňajúceho Jazyka v Živote a Službe Kristovej Komunity,“ Úrad Prvého Predsedníctvo, 2008, dostupné na www.CofChrist.org). To znamená, že Boh nie je vždy označovaný ako „on“ alebo dokonca ako osoba. Sekcia s metaforami v tejto lekcii preskúmava mnohé metafory používané pre Boha, Ježiša Krista, a Ducha Svätého.

 

Sprievodné video, v ktorom Jakub vysvetľuje myšlienku konceptu blogu a ako správne odpovedať na otázky:

https://www.youtube.com/watch?v=4C7XoQB1-uU&t=8s

 

1. časť

Vitajte na tejto prvej lekcii, počas ktorej preskúmate, ako definujeme a vyjadrujeme naše porozumenie ohľadom Boha. Či už študujete, aby ste sa pripravili na krst, podporili kamaráta, ktorý bude čoskoro pokrstený alebo konfirmovaný, alebo hľadáte pridaný význam vo svojej vlastnej zmluve, ste vo vzťahu s posvätnou komunitou požehnanou Bohom. Nielen že my hľadáme Boha, ale skrz mystérium lásky, Boh hľadá nás.

 

Boh Je Láska

Láska je najjednoduchší a najsilnejší spôsob, ako opísať, kto Boh je a ako opísať náš vzťah k Bohu. Konštantné v celých písmach je uistenie ohľadom Božej lásky pre nás. Naša cesta viery a učeníctva začína s porozumením Božej lásky pre nás. Či cítite túto lásku silne alebo hľadáte a spytujete sa, vy a vaša cesta sú prijateľné pre Boha. Väčšina ľudí je na rôznych miestach na svojich učeníckych cestách. Je dôležité skúmať identitu, misiu, zdelenie a koncepty viery svojej kresťanskej odnože v rôznych rokoch a fázach života.

Kde sa práve nachádzate na tejto ceste? Začínate práve skúmať a premýšľať? Považujete sa za oddaného učeníka? Alebo ste niekde medzitým? Zaznačte svoju fázu umiestnením X na trať.

 
 
 

 

2. časť

Kto Je Boh? Aký Boh Je?

Keď ste pokrstený, príslušník kňazstva vykonávajúci túto sviatosť, hovorí „[Vaše meno], súc poverený Ježišom Kristom, ťa krstím v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého (Svätosti). Amen.“

Toto krstné prehlásenie alebo modlitba, bolo používané od počiatočných dní Kresťanstva. Odkiaľ pochádza?

Na konci svojej služby na Zemi, Ježiš zhromaždil svojich prvých učeníkov na hore v Galilei, a povedal im:

Všetka moc na nebi aj na zemi mi bola daná. Choďte teda a získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch, krstiac ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého, a učiac ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A pamätajte, ja som s vami vždy, do konca vekov.
– Matúš 28:18-20

Prečítajte si Náuku a Zmluvy 17:21 (verzia Kristovej Komunity) alebo 20:72-74 (verzia LDS – https://www.lds.org/scriptures/dc-testament/dc/20.72-74?lang=ces ), aby ste videli súdržnosť medzi týmito dvoma pasážami.

Prečo je fráza „v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého (Svätosti)“ tak dôležitá? Je dôležitá, pretože vyjadruje Božiu podstatu: kto je Boh, aký Boh je, a ako Boh pôsobí v stvorení.

Mnoho Kresťanov používa termín Trojica na opísanie Boha. Ranní Kresťanskí kňazi a učenci rozvinuli myšlienku Trojice. Študovali, diskutovali a písali počas prvých 500 rokov po Kristovom vzkriesení. Počas tejto doby mali ľudia rozličné názory ohľadom Božej povahy, z ktorých niektoré neboli vzájomne zlučiteľné. Primárna otázka sa týkala vzťahu medzi Bohom, Ježišom Kristom, a Duchom Svätým.

Mnoho zväzkov bolo napísaných na túto otázku. A konečne, Boh je „tajomstvom za hranicami pochopenia a láska za hranicami predstavivosti“ (Základné Viery Kristovej Komunity). Avšak, je nápomocné hovoriť o Bohu ako o Trojici alebo Trojjedinom Bohu. Keď používame tieto termíny, myslíme tým, že Boh je komunita troch osôb a jedna večná bytosť. Keď používame slovo osoba, nemyslíme tým jednotlivca, ako keď hovoríme o ľuďoch. Myslíme tým spôsoby, v ktorých je Božia bytosť alebo osoba zjavená. Boh je zjavený ako Boh Otec (Večný, Nebeský Rodič), Boh Syn (Ježiš Kristus – Božia bytosť v tele), a Boh Duch Svätý (Svätosti) (Božia osobná, stála prítomnosť).

 

Symboly Nám Pomáhajú Porozumieť a Priblížiť Sa k Bohu

Trojica bola vykladaná skrz umenie ako je znázornené v týchto umeleckých vyjadreniach. Všimnite si vzťah čiar a kruhov v každom z nich. Čo vám každý vyjadruje o Trojici?

 

Trojlístok (trojlístková ďatelina) a trojuholníkový symbol bol bežný v stredovekej Európe. Ďatelina bola symbolom v prírode, ctená Keltskou tradíciou. Rovnostranný trojuholník predstavoval Trojicu.

 

 

 

„… bytosť Boha [je] zjavená v trojitom mene….Boh, ktorý je Darca, Dar a Dávanie: Božská Komunita, ktorej esenciou je láska.“ – Understanding the Way, pp. 37, 38

 

Trojica Ako Metafora

Bežnou metaforou pre Trojjediného Boha je myšlienka-slovo-dych. Pomyslite na slovo alebo nápad – myšlienka. Teraz podržte vaše ruky pred vašimi ústami, a povedzte to slovo nahlas. Myšlienka je ako Boh, odkiaľ nápad pochádza. Hovorené slovo je Ježiš Kristus, ktorý bol opísaný ako Slovo (Ján 1). Dych, ktorý cítite na vašich rukách je ako Duch Svätosti, dych, ktorých nesie hovorené slovo von, akcia, ktorá dáva myšlienku do praxe. V pravde, Hebrejské slovo pre dych je to isté slovo ako pre ducha – ruach.

Boh hovorí, Božie Slovo koná, a Boží Duch sa pohybuje nad stvorením.

Počas toho, ako sa snažíme vyjadriť Boha, ktorý je „tajomstvom za hranicami pochopenia a láska za hranicami predstavivosti“ nachádzame v písmach mnoho metafor pre Boha, Ježiša Krista, a Ducha Svätého (Zdieľanie v Kristovej Komunite, tretia Edícia, 14). Zásada Kristovej Komunity ohľadom Všezahŕňajúceho jazyka, nabáda používať tieto mnohé spôsoby vyjadrenia.

 

Vyhľadajte tieto pasáže z písiem, aby ste zistili ako je Boh vyobrazený rôznymi autormi v písmach. Čo každá z týchto metafor odhaľuje o pisateľovej predstave o Bohu? Akú vlastnosť Boha metafora opisuje; napríklad, Boh ako ochranca, sprievodca, utešovateľ alebo priateľ? Napíšte to slovo do stĺpiku Vlastnosť v tabuľke. Prvá je urobená pre teba. V triednom zoskupení vytvorte tímy, aby hľadali tieto pasáže z písiem spoločne.

 

Milujúca, Večná Komunita

Hoci veríme, že Trojica je jeden Boh, Trojica je tiež milujúca, večná komunita („tajomstvo za hranicami pochopenia“). Porozmýšľajte nad jedným z vašich najlepších momentov, kedy ste boli s ľuďmi, ktorých ste milovali a ktorí milovali vás – moment, kedy ste zažili skutočnú komunitu. Toto mohol byť čas, kedy bol konflikt vyriešený, priateľstvo bolo obnovené, modlitby boli vypočuté, cítili ste sa akceptovaný a milovaný, alebo k vám prišla nová pravda skrz interakciu s ostatnými.

Boh nás chce v posvätnej komunite. Posvätná komunita pozostáva z Boha, druhých, nás samotných, a z celého stvorenia. Tento vzťah zahŕňa krst a učeníctvo. Z písiem vieme, že Ježišov krst je výrazom tejto večnej komunity. Prečítajte si Matúš 3:13-17.

 

 

3. časť

Moje Osobné Vyjadrenie Boha Ako Trojica

Teraz keď ste preskúmali Trojicu, ako si vy predstavujete Žijúceho Boha? Použite svoju predstavivosť na vytvorenie umeleckého vyjadrenia – obrázku, ikony, písania listu, alebo abstraktného obrazu ukazujúceho, ako cítite, vnímate, alebo zažívate Žijúceho Boha. Možno si tiež želáte vyjadriť Žijúceho Boha skrz metaforu, poéziu, modlitbu, pieseň, alebo iné literárne dielo, pracujúc samostatne alebo v tímoch. Nezabudnite zahrnúť myšlienku Boha ako lásku.

 

 

4. časť

Práve tak ako je Boh milujúcou, večnou komunitou, sme povolaní vytvárať posvätnú komunitu v našom svete: komunity radosti, nádeje, lásky a mieru.

 

5. časť

Pomodlite sa vďakyvzdanie za váš vzťah ku komunite, ktorou je Boh, Ježiš Kristus, a Duch Svätý.

S láskou,

Martin Čičo a Jakub Sobek
(fb a fb)

Úvod martincico.blog.pravda.sk/2017/03/23/z-vody-a-z-ducha-uvod-slovensky-preklad/

Ježiš: Prvý transgenderový muž

14.06.2018

(pôvodný článok napísala Suzanne DeWitt Hall) Nedávna panika v konzervatívnych kresťanských kruhoch ohľadom prístupu na záchody bola trochu nepochopiteľná. Kričali, že Boh nerobí chyby, viac »

Naše (zlo)zvyky, ovládanie pocitov a myšlienok

04.05.2018

Z DUCHOVNÉHO HĽADISKA SA VŠETCI RODÍME NA NAŠU PLANÉTU ZEM AKO SLOBODNÍ, NIČÍM A NIKÝM NEZAŤAŽENÍ ĽUDIA. EŠTE NIEKOĽKO MESIACOV ČI ROKOV PO NAŠOM NARODENÍ NÁM BÝVA DOPRIATE OPÁJAŤ viac »

Štúdia: Biblia, kresťanstvo & homosexualita

22.04.2018

V biblickej gréčtine alebo hebrejčine neexistuje žiadne slovo, ktoré je ekvivalentné k slovenskému slovu homosexuál. Toto slovo bolo vytvorené len pred približne 100 rokmi a v Biblii sa prvýkrát viac »

Mochovce, elektráreň, komíny

Elektrárne odmietajú pochybnosti o bezpečnosti Mochoviec

20.09.2018 14:14

Slovenské elektrárne odmietajú akékoľvek pochybnosti o bezpečnosti jadrových blokov Mochoviec a označili ich za polopravdy a lži.

koalicia, Kiska, Glvac, Madej, Paska, Bernatak, Gal, Antal,

Kiska prijal zástupcov koalície na rokovanie o Ústavnom súde

20.09.2018 14:00

Prezident považuje návrh zákonaz dieľne ministerstva spravodlivosti za podpriemerný.

Miroslav Lajčák

Lajčák: Stretnutie s vietnamským ministrom o únose nebude ani priateľské, ani príjemné

20.09.2018 14:00

Miroslav Lajčák v exkluzívnom rozhovore povedal aj to, ako sa díva na kauzu Skripaľovcov a či bude kandidovať za prezidenta.

Kim Čong-un

Kim Čong-un chce ďalší summit s Trumpom

20.09.2018 13:34

Obaja lídri sa stretli už v júni v Singapure.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 17
Celková čítanosť: 43243x
Priemerná čítanosť článkov: 2544x

Autor blogu

Kategórie