Založ si blog

Mormonské Písma VERZUS Biblia! (1. časť)

Napriek tomu, že som odišiel z falošnej mormonskej LDS cirkvi (môj pobyt u mormonov tu) stále verím mormonským Písmam.
Dnes preskúmame prvých 7 Ježišových atribútov a zistíme, či je mormonský Ježiš rovnaký ako ten biblický 🙂

(Blog bude rozdelený chronologicky na tri časti Ježišovho života – 1. Ježiš a Jeho predsmrteľná existencia, 2. Ježišov život na Zemi a 3. Ježišov život po jeho pozemskej smrti)

 

Ježiš je člen Božstva. Je samostatnou Božskou osobou. Zároveň je Prvorodeným nášho Nebeského Otca.

 

bible-book-of-mormon-39683-wallpaper111111

 

 

#1 Existoval ešte pred svojim fyzickým narodením

Ježiš Kristus existoval ešte pred svojim fyzickým narodením a pred založením sveta.

tkSYsMr

„On bol na počiatku s Bohom.“ Ján 1:2

„A čo až uvidíte Syna človeka vystupovať tam, kde bol predtým?“ Ján 6:62

„Vyšiel som od Otca, a prišiel som na svet, a zase opúšťam svet a idem k Otcovi.“ Ján 16:28

„Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby ho spasil.“ Ján 3:17

„A teraz ty, Otče, osláv ma u seba slávou, ktorú som mal u teba skôr, ako bol svet.“ Ján 17:5

„Veď som nezostúpil z neba, aby som plnil svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal. A vôľou toho, ktorý ma poslal, je, aby som nestratil nikoho z tých, čo mi dal, ale aby som ich vzkriesil v posledný deň.“ Ján 6:38-39

„Zmýšľajte medzi sebou tak, ako Kristus Ježiš: On, hoci mal Božiu podobu, svoju rovnosť s Bohom nepovažoval za korisť, ale zriekol sa jej, keď vzal na seba podobu služobníka a stal sa podobný ľuďom a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka, ponížil sa a stal sa poslušným až na smrť, a to smrť na kríži. Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno nad každé meno, aby pri mene Ježiš pokľaklo každé koleno tých, čo sú na nebi, na zemi aj v podsvetí a aby každý jazyk vyznával na slávu Boha Otca: Ježiš Kristus je Pán.“ List Filipanom 2:5-11

„Čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme videli na vlastné oči, na čo sme pozerali a čoho sa nám dotýkali ruky, o tom svedčíme, totiž o Slove života. A ten život sa zjavil, my sme Ho videli, svedčíme o Ňom a zvestujeme vám večný život, ktorý bol u Otca a zjavil sa nám.“ Prvý list Jánov 1:1-2

„Tomu však, ktorý vás môže uchrániť pred pádom a nepoškvrnených postaviť s plesaním pred svoju slávu, jedinému Bohu, nášmu Spasiteľovi skrze Ježiša Krista, nášho Pána, sláva, veleba, moc a vláda pred všetkými vekmi teraz i na všetky veky. Amen.“ Júdov list 1:24-25

Mormonské Písma:
„Hľa, som Ježiš Kristus, Syn Boží. Stvoril som nebesia a zem, a všetky veci, ktoré na nich sú. Bol som u Otca od počiatku. Ja som v Otcovi a Otec je vo mne; a vo mne Otec oslávil meno svoje.“ 3. Nefi 9:15

„Lebo hľa, prichádza čas, a nie je ďaleko, kedy Pán Vševládny, ktorý vládne, ktorý bol a ktorý je od celej večnosti do celej večnosti, zostúpi dole s mocou z neba medzi deti ľudské a bude prebývať v stánku z hliny, a bude chodiť medzi ľuďmi činiac mocné zázraky, ako uzdravovanie chorých, kriesenie mŕtvych, spôsobí, že chromí budú chodiť, slepí obdržia zrak svoj a hluchí budú počuť, a vylieči všelijaké choroby.“ Mosiáš 3:5

„Tak vraví Pán, váš Boh, a to Ježiš Kristus, Veľký Ja Som, Alfa a Omega, počiatok a koniec, ten istý, ktorý hľadel na široké rozpätie večnosti a na všetky serafínske zástupy nebies, skôr než svet bol učinený;
Ja som ten istý, ktorý prehovoril, a svet bol učinený a všetky veci prišli skrze mňa.“ Náuka a zmluvy 38:1,3

„A teraz, v pravde hovorím vám (hovorí Ježiš – viď kontext), bol som na počiatku s Otcom a som Prvorodený.“ Náuka a zmluvy 93:21

„Teda, na počiatku bolo Slovo, pretože on bol to Slovo, a to posol spasenia – Svetlo a Vykupiteľ sveta; Duch pravdy, ktorý prišiel do sveta, pretože svet bol učinený skrze neho, a v ňom bol život ľudí a svetlo ľudí.
Svety boli učinené ním; ľudia boli učinení ním; všetky veci boli učinené ním a skrze neho a od neho.
A ja, Ján, vydávam svedectvo, že som zbadal slávu jeho, ako slávu Jednorodeného Otcovho, plného milosti a pravdy, a to Ducha pravdy, ktorý prišiel a dlel v tele a spočíval medzi nami.“ Náuka a zmluvy 93:8-11

 

Boh je Otcom našich duchov:

The-Grand-Council-e1382849877813

„A potom: mali sme telesných otcov, ktorí nás prísne vychovávali, a ctili sme si ich. Či sa nemáme tým viac poddať Otcovi duchov, a budeme žiť?“ List Židom 12:9

„V ňom (V Bohu – viď kontext) žijeme, hýbeme sa a sme, ako to aj niektorí z vašich básnikov povedali: Veď sme jeho rodom!“ Skutky apoštolov 17:28

„A padli tvárou k zemi a zvolali:“Bože, Bože duchov každého tela, keď len jediný zhreší, chceš svoj hnev vyliať na všetkom ľude?!“ Numeri 16:22

„I povedal som: „Ste bohmi, všetci ste deťmi Najvyššieho.“ Žalmy 82:6

„Sám Duch spolu s naším duchom dosvedčuje, že sme Božie deti.“ List Rimanom 8:16

„Jeden je Pán, jedna viera, jeden krst, jeden Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, skrze všetkých a vo všetkých.“ List Efezanom 4:5-6

„Nech Hospodin, Boh duchov celého ľudstva, ustanoví nad zborom muža…“ Numeri 27:16

„Vy sa tedy modlite takto: Náš Otče, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje,…“ Matúš 6:9

„Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec: voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme. Preto nás svet nepozná, že nepoznal jeho. Milovaní, teraz sme Božími deťmi, a ešte sa neukázalo, čím budeme. Vieme však, že keď sa on zjaví, budeme mu podobní, lebo ho budeme vidieť takého, aký je.“ Prvý list Jánov 3:1-2

„A Bohu, nášmu Otcovi, sláva na veky vekov. Amen.“ List Filipanom 4:20

„Ježiš jej povedal: Nedotýkaj sa ma, lebo som ešte nevystúpil k Otcovi; ale choď k mojim bratom a povedz im: Vystupujem k môjmu Otcovi a vášmu Otcovi, k môjmu Bohu a vášmu Bohu.“ Ján 20:17

Mormonské Písma:
„…duchovia všetkých ľudí, akonáhle odídu z tohto smrteľného tela, áno, duchovia všetkých ľudí, či sú dobrí alebo zlí, sú privedení domov k tomu Bohu, ktorý im dal život.“ Alma 40:11

„A všetky tieto dary Ducha Svätého prichádzajú od Boha pre dobro detí Božích.“ Náuka a zmluvy 46:26

„Teda, nevenujte žiadnu myšlienku zajtrajšku, čo budete jesť alebo čo budete piť alebo čím sa odejete.
Pretože, pohliadnite na ľalie poľné, ako rastú, nepracujú ani nepradú; a kráľovstvá sveta v celej sláve svojej nie sú odené tak, ako jedna z nich.
Pretože Otec váš, ktorý je v nebi, vie, že máte zapotreby všetkých týchto vecí.“ Náuka a zmluvy 84:81-83

„A teraz, po mnohých svedectvách, ktoré o ňom boli dané, toto je svedectvo posledné zo všetkých, ktoré my o ňom dávame: Že on žije!
Pretože sme ho videli, vpravde na pravici Božej; a počuli sme hlas vydávajúci svedectvo, že je Jednorodeným Otcovým –
Že ním a skrze neho a od neho svety sú a boli stvorené a obyvatelia ich sú synmi a dcérami Bohu splodenými.“ Náuka a zmluvy 76:22-24

 

#2 Ježiš je najstarším dieťaťom nášho Nebeského Otca – teda Prvorodeným v duchu:

084-084-jesus-blesses-the-nephite-children-full

„Veď kedy ktorému anjelovi povedal Boh: Syn môj si Ty, ja som ťa splodil dnes? A inde: Ja Mu budem otcom a On mi bude synom.“
„A keď uvádza Prvorodeného na svet, znova hovorí: Nech sa mu klaňajú všetci Boží anjeli!“ List Židom 1:5-6

„Lebo ktorých vopred poznal, tých aj predurčil, aby boli podobní obrazu jeho Syna, aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi.“ List Rimanom 8:29

„a k zboru a cirkvi prvorodeného, ktorí sú zapísaní v nebesiach, k Sudcovi Bohu všetkých, k duchom spravodlivých, ktorí dosiahli dokonalosť“ List Židom 12:23

„v ktorom (v Ježišovi – viď kontext) máme vykúpenie a odpustenie hriechov. On je obraz neviditeľného Boha, prvorodený všetkého stvorenia. Veď v ňom bolo stvorené všetko na nebi i na zemi, viditeľné i neviditeľné, tróny i panstvá, kniežatstvá a mocnosti, všetko je stvorené skrze neho a pre neho. A on je pred všetkým a všetko pretrváva v ňom. On je hlavou tela, Cirkvi. On je počiatok, prvorodený z mŕtvych, aby tak mal vo všetkom prvenstvo. Veď Boh chcel, aby v ňom prebývala všetka plnosť“ List Kolosanom 1:14-19

„Anjelovi cirkvi v Laodicei napíš: Toto hovorí Amen, verný a pravdivý svedok, počiatok Božieho stvorenia“ Zjavenie Jána 3:14

„Ježiš jej povedal: Nedotýkaj sa ma, lebo som ešte nevystúpil k Otcovi; ale choď k mojim bratom a povedz im: Vystupujem k môjmu Otcovi a vášmu Otcovi, k môjmu Bohu a vášmu Bohu.“ Ján 20:17

Mormonské Písma:
„A teraz, v pravde hovorím vám, bol som na počiatku s Otcom a som Prvorodený.“ Náuka a zmluvy 93:21

„…A ktorí premáhajú vierou a sú zpečatení Svätým Duchom zasľúbenia, ktorého Otec vylieva na všetkých tých, ktorí sú spravodliví a pravdiví.
To sú tí, ktorí sú cirkvou Prvorodeného.“ Náuka a zmluvy 76:54

„A teraz, vpravde vravím vám, bol som na počiatku s Otcom a som Prvorodený;
A všetci tí, ktorí sú splodení skrze mňa, sú podielníkmi slávy toho istého a sú cirkvou Prvorodeného.“ Náuka a zmluvy 93:21-22

Ježiš je teda našim najstarším duchovným bratom 🙂

 

#3 Ježiš je Božím Jednorodeným Synom

Ježiš sa narodil na Zemi ako (jediný) telesný Syn Otca (duchovne sme deťmi Boha všetci). Preto sa nazýva Jednorodený

11227423_796071547206087_7925709829456177807_o

„A to Slovo stalo sa telom, prebývalo medzi nami, a my sme hľadeli na Jeho slávu ako na slávu jednorodeného od Otca, a bolo plné milosti a pravdy.“ Ján 1:14

„Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Boží, ktorý je v lone Otca, nám ho zjavil.“ Ján 1:18

„Tak aj môj nebeský Otec urobí vám, ak neodpustíte každý zo srdca svojmu bratovi.“ Matúš 18:35

„Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nik, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život.“ Ján 3:16

„Ježiš odpovedal: Ak sám seba oslavujem, moja sláva nestojí za nič. Je tu môj Otec, ktorý ma oslavuje a o ktorom hovoríte: On je naším Bohom!“ Ján 8:54

„Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal na svet svojho jednorodeného Syna, aby sme skrze neho mali život.“ Prvý Jánov list 4:9
„milosť, milosrdenstvo a pokoj od Boha Otca i Ježiša Krista, Otcovho Syna, bude s nami v pravde a láske.“ Druhý Jánov list 1:3

Mormonské Písma:
„Hľa, oni verili v Krista a uctievali Otca v mene jeho, a my tiež uctievame Otca v mene jeho. A s týmto zámerom zachovávame zákon Mojžišov, pretože smeruje duše naše k nemu; a z tohto dôvodu je nám to posvätené k spravodlivosti, dokonca tak ako to bolo počítané Abrahámovi v pustatine, že bol poslušný príkazov Božích obetovaním syna svojho Izáka, čo je predobrazom Boha a Jednorodeného Syna jeho.“ Jákob 4:5

„A teraz, Abinadi im hovoril: Chcel by som, aby ste rozumeli, že sám Boh zostúpi medzi deti ľudské a vykúpi ľud svoj.
A pretože prebýva v tele, bude nazývaný Syn Boží, a podriadiac telo vôli Otcovej, je Otcom i Synom –Otec, pretože bol počatý mocou Božou; a Syn kvôli telu; tak sa stáva Otcom i Synom.“ Mosiáš 15:1-3

„A preto, milovaní bratia, buďte s ním zmierení skrze uzmierenie Krista, jeho Jednorodeného Syna, a môžete získať vzkriesenie podľa moci vzkriesenia, ktorá je v Kristovi, a byť predstavení Bohu ako prvotiny Kristove, majúc vieru a získajúc dobrú nádej v slávu jeho predtým, ako sa sám prejaví v tele.“ Jákob 4:11

„A po nemnohých dňoch príde Syn Boží v sláve svojej; a sláva jeho bude slávou Jednorodeného Otcovho, plného milosti, rovnosti a pravdy, plného trpezlivosti, milosrdenstva a zhovievavosti, rýchleho vypočuť si volania ľudu svojho a odpovedať na ich modlitby.“ Alma 9:26

„Hovorím vám, že viem sám za seba, že všetko, čo vám poviem o tom, čo príde, je pravdivé; a hovorím vám, že viem, že príde Ježiš Kristus, áno, Syn, Jednorodený Otcov, plný milosti a milosrdenstva, a pravdy. A hľa, to je ten, kto príde, aby sňal hriechy sveta, áno, hriechy každého človeka, ktorý neochvejne verí v meno jeho.“ Alma 5:48

„Ale viďte, vravím vám, že ja, Pán Boh, som dal Adamovi a semenu jeho, že nezomrú časnou smrťou, pokiaľ ja, Pán Boh, nevyšlem anjelov, aby im oznámili pokánie a vykúpenie skrze vieru v meno Jednorodeného Syna môjho.“ Náuka a zmluvy 29:42

„Tak vraví Pán; pretože ja som Boh a poslal som Jednorodeného Syna svojho na svet pre vykúpenie sveta a ustanovil som, že ten, kto ho prijíma, bude spasený.“ Náuka a zmluvy 49:5

„…A toto sme videli tiež, a vydávame svedectvo, že anjel Boží, ktorý mal právomoc v prítomnosti Božej, ktorý sa vzbúril proti Jednorodenému Synovi, ktorého Otec miloval a ktorý bol v lone Otcovom, bol zvrhnutý dole z prítomnosti Boha a Syna,
A bol nazvaný Zatratený, pretože nebesia nad ním plakali – bol to Lucifer, syn rána.“ Náuka a zmluvy 76:25-26

„Preto, uč tomu deti svoje, že všetci ľudia, všade, musia činiť pokánie, inak nemôžu nijako zdediť kráľovstvo Božie, pretože žiadna nečistá vec tam nemôže prebývať, alebo prebývať v prítomnosti jeho; pretože, v jazyku Adamovom, Muž Svätosti je meno jeho, a meno jeho Jednorodeného je Syn Muža, a to Ježiš Kristus, spravodlivý Sudca, ktorý príde v zenite času.“ Mojžiš 6:57

 

#4 Bol predustanovený k svojmu veľkému povolaniu

Ježiš bol vyvolený a predustanovený aby bol našim Spasiteľom už pred stvorením sveta.

Christus1

„A ak vzývate ako Otca toho, čo súdi nestranne každého podľa jeho skutkov, žite v bázni počas svojho pobytu v cudzine. Veď viete, že ste zo svojho márneho spôsobu života zdedeného po otcoch boli vykúpení nie pominuteľnými vecami, striebrom alebo zlatom, ale drahou krvou Krista. On bol ako baránok bez vady a poškvrny na to vopred predzvedený pred založením sveta, ale kvôli vám prišiel až na konci čias.“ Prvý Petrov list 1:17-20

„Lebo som nezostúpil z neba nato, aby som činil svoju vôľu, ale vôľu Toho, ktorý ma poslal. … Lebo to je vôľa môjho Otca, ktorý ma poslal, aby každý, kto vidí Syna a verí v neho, mal večný život, a ja ho vzkriesim v posledný deň.“ Ján 6:38,40

„Muži Izraela, počujte tieto slová: Ježiša Nazaretského Boh medzi vami potvrdil mocnými činmi, divmi a znameniami, ktoré uprostred vás, ako sami viete, vykonal Boh skrze neho. A tohto muža, vydaného na základe určeného Božieho zámeru a predvídania, ste rukou zločincov pribili na kríž a zabili.“ Skutky apoštolov 2:22-23

„Kajajte sa a obráťte sa, aby boli zotrené vaše hriechy a prišli vám časy duchovného osvieženia od Pána a aby vám poslal predurčeného Mesiáša, ktorým je Ježiš.“ Skutky apoštolov 3:19-20

Mormonské Písma:
Jeden verš z Písma nám hovorí, že sa, dlho predtým, než sa Ježiš narodil na svete, zjavil Járedovmu bratovi, prorokovi Knihy Mormonovej, a povedal: „Hľa, ja som ten, ktorý bol pripravený od založenia sveta, aby som vykúpil ľud svoj. Hľa, ja som Ježiš Kristus. … Vo mne bude mať celé ľudstvo život, a to večne, dokonca tí, ktorí budú veriť v meno moje.“ Eter 3:14

„A Izaiáš, ktorý oznámil skrze proroctvo, že Vykupiteľ bol pomazaný, aby oviazal zlomených v srdci, aby vyhlásil slobodu zajatým a otvorenie väzenia tým, ktorí boli zviazaní, tam bol tiež.“ Náuka a zmluvy 138:42

„Ale viď, môj Milovaný Syn, ktorý byl mojim Milovaným a Vyvoleným od počiatku, mi povedal – Otče, staň sa vôľa tvoja a sláva buď tvoja na veky.“ Mojžiš 4:2

 

#5 Utvoril túto planétu

Pod vedením Otca utvoril Zem a všetko na nej.

en08mar42c_barret

„Ním povstalo všetko a bez Neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo.“
„Bol vo svete a svet Ním vznikol, ale svet Ho nepoznal.“
„A to Slovo sa stalo telom, prebývalo medzi nami, a my sme hľadeli na Jeho slávu ako na slávu jednorodeného od Otca, a bolo plné milosti a pravdy.“ Ján 1:3, 10, 14

„Potom sa Chizkija modlil k Hospodinovi: Hospodin, Bože Izraela, ktorý tróniš nad cherubmi! Ty sám si Bohom všetkých kráľovstiev zeme; Ty si urobil nebesá i zem.“ Druhá kráľovská 19:15

„Žalm Dávidov. Hospodinova je zem, i to čo ju napĺňa, svet a tí, ktorí v ňom bývajú. Lebo On založil ju na moriach a upevnil ju na riekach.“ Žalm 24:1-2

„Vtedy Hospodin odpovedal Jóbovi z búrky a riekol:
Kto je to, ktorý to zatemňuje radu slovami bez znalosti?
Opáš si teda bedrá ako chlap, budem sa ťa pýtať a a ty mi odpovedz!
Kde si bol, keď som kládol základy zeme? Povedz ak máš porozumenie!
Kto položil jej rozmery, keď vieš?“ Jób 38:1-5

„Ja, najmenší zo všetkých svätých, som dostal tú milosť, aby som pohanom ohlasoval nevyspytateľné Kristovo bohatstvo a všetkým objasnil, aký je plán tajomstva ukrytého od vekov v Bohu (Ježiš viď kontext), ktorý všetko stvoril.“ List Efezanom 3:8-9

„Takto hovorí Boh, Hospodin, ktorý stvoril nebesá, rozvinul ich a rozprestrel zem s jej porastom, dáva na nej dych ľudu a vzduch tým, čo po nej chodia.“ Izaiáš 42:5

„Takto vraví Hospodin, ktorý stvoril nebesá, Boh, ktorý stvárnil zem a ustanovil ju, On ju založil; – nestvoril ju na to, aby ostala pustou, ale pripravil ju na bývanie: Ja som Hospodin, a iného niet.“ Izaiáš 45:18

„A ďalej: Ty, Pane (Ježiš – viď kontext), si na počiatku položil základy zeme a nebesia sú dielom tvojich rúk.“ List Židom 1:10

„On (Ježiš viď kontext) je obraz neviditeľného Boha, prvorodený všetkého stvorenia. Veď v ňom bolo stvorené všetko na nebi i na zemi, viditeľné i neviditeľné, tróny i panstvá, kniežatstvá a mocnosti, všetko je stvorené skrze neho a pre neho.“ List Kolosanom 1:15-16

„V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v Synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého a skrze ktorého stvoril aj svety.“ List Židom 1:2

Mormonské Písma:
„Hľa, som Ježiš Kristus, Syn Boží. Stvoril som nebesia a zem, a všetky veci, ktoré na nich sú. Bol som u Otca od počiatku. Ja som v Otcovi a Otec je vo mne; a vo mne Otec oslávil meno svoje.“ 3. Nefi 9:15

„Lebo hľa, prichádza čas, a nie je ďaleko, kedy Pán Vševládny, ktorý vládne, ktorý bol a ktorý je od celej večnosti do celej večnosti, zostúpi dole s mocou z neba medzi deti ľudské a bude prebývať v stánku z hliny, a bude chodiť medzi ľuďmi činiac mocné zázraky, ako uzdravovanie chorých, kriesenie mŕtvych, spôsobí, že chromí budú chodiť, slepí obdržia zrak svoj a hluchí budú počuť, a vylieči všelijaké choroby.
A bude vyháňať diablov či zlých duchov, ktorí prebývajú v srdciach detí ľudských.
A hľa, vytrpí pokušenia a bolesť tela, hlad, smäd a únavu, dokonca viac, než človek môže vytrpieť, bez toho, aby mu to privodilo smrť; lebo hľa, krv potečie z každého póru, tak veľká bude úzkosť jeho pre zlovoľnosť a ohavnosti ľudu jeho.
A bude sa volať Ježiš Kristus, Syn Boží, Otec neba a zeme, Stvoriteľ všetkých vecí od počiatku; a matka jeho sa bude volať Mária.“ Mosiáš 3:5-8
„Áno, ja viem, že vy viete, že on sa ukáže v tele tým v Jeruzaleme, odkiaľ sme prišli; lebo je nevyhnutné, aby to bolo medzi nimi; lebo to prináleží veľkému Stvoriteľovi, aby strpel, že sa stane poddaným človeku v tele a zomrie za všetkých ľudí, aby sa všetci ľudia mohli stať jemu poddanými.
Lebo ako smrť prichádza na všetkých ľudí, aby naplnila milosrdný plán veľkého Stvoriteľa, musí tam nevyhnutne byť moc vzkriesenia a vzkriesenie musí nevyhnutne prísť k ľuďom kvôli pádu; a pád prišiel kvôli priestupku; a pretože sa ľudia stali padlými, boli odrezaní z prítomnosti Pána.“ 2. Nefi 9:5-6

„A budete počuť slová moje, lebo s týmto zámerom som vystúpil na hradby tohto mesta, aby ste mohli počuť a dozvedieť sa o súdoch Božích, ktoré na vás čakajú pre neprávosti vaše, a tiež aby ste sa mohli dozvedieť podmienky pokánia;
A tiež, aby ste sa mohli dozvedieť o príchode Ježiša Krista, Syna Božieho, Otca neba a zeme, Stvoriteľa všetkých vecí od počiatku; a aby ste sa mohli dozvedieť o znameniach príchodu jeho preto, aby ste mohli uveriť v meno jeho.“ Helaman 14:11-12

„A všetci volali nahlas jedným hlasom, hovoriac: Ó, buď milosrdný a obráť k nám zmiernu krv Kristovu, aby sme mohli obdržať odpustenie hriechov svojich, a srdcia naše mohli byť očistené; lebo my veríme v Ježiša Krista, Syna Božieho, ktorý stvoril nebo a zem, a všetky veci; ktorý zostúpi dole medzi deti ľudské.“ Mosiáš 4:2

„Takže chcel by som, aby ste boli stáli a neochvejní, vždy oplývajúci dobrými skutkami, aby vás Kristus, Pán Boh Vševládny, mohol spečatiť za svojich, aby ste mohli byť privedení do neba, aby ste mohli mať večnú spásu a večný život skrze múdrosť a moc, a spravodlivosť, a milosrdenstvo toho, ktorý stvoril všetky veci, na nebi a na zemi, ktorý je Bohom nad všetkým. Amen.“ Mosiáš 5:15

„Tak vraví Pán, váš Boh, a to Ježiš Kristus, Veľký Ja Som, Alfa a Omega, počiatok a koniec, ten istý, ktorý hľadel na široké rozpetie večnosti a na všetky serafínske zástupy nebies, skôr než svet bol učinený;
Ja som ten istý, ktorý prehovoril, a svet bol učinený a všetky veci prišli skrze mňa.“ Náuka a zmluvy 38:1,3

„…Pretože sme ho videli, vpravde na pravici Božej; a počuli sme hlas vydávajúci svedectvo, že je Jednorodeným Otcovým –
Že ním a skrze neho a od neho svety sú a boli stvorené a obyvatelia ich sú synmi a dcérami Bohu splodenými.“ Náuka a zmluvy 76:23-24

„… počúvajte a nakloňte ucho tomu (Ježiš – viď kontext), kto položil základy zeme, kto urobil nebesia a všetky ich zástupy a kým bolo učinené všetko, čo žije a hýbe sa a má bytie.“ Náuka a zmluvy 45:1

„A on vydal svedectvo hovoriac: Videl som slávu jeho, že bol na počiatku, skôr než bol svet;
Teda, na počiatku bolo Slovo, pretože on bol to Slovo, a to posol spasenia –
Svetlo a Vykupiteľ sveta; Duch pravdy, ktorý prišiel do sveta, pretože svet bol učinený skrze neho, a v ňom bol život ľudí a svetlo ľudí.“ Náuka a zmluvy 93:7-9

„A slovom svojej moci som ich stvoril, ktorým je môj Jednorodený Syn, ktorý je plný milosti a pravdy.
A svetov bez počtu som stvoril; a tiež som ich stvoril pre svôj vlastný účel; a skrze Syna som ich stvoril, ktorý je mojím Jednorodeným.“ Mojžiš 1:32-33

 

#6 Bol Bohom – Jehovou Starého Zákona

Ježiš je Jehovou Starého Zákona. Jehova bolo Ježišove meno pred tým ako sa narodil na Zemi. Bolo to Jeho predsmrteľné meno podobne ako bolo Satanove nebeské meno – pred tým ako padol – Lucifer.

Keď je v slovenských prekladoch Starého zákona uvedené slovo Hospodin (Pán), obvykle to znamená Jehova (JHVH).

Jehova (JHVH) bolo zmluvné alebo vlastné meno Boha Izraelského. Označuje „Nemenného“, „večné JA SOM“:

jehovah-appears-to-moses-harston_1299391_inl

„Mojžiš sa však Boha opýtal: Keď prídem k Izraelitom a poviem im: Boh vašich otcov ma posiela k vám a oni sa ma spýtajú: Aké je jeho meno? Čo im poviem? Boh povedal Mojžišovi: Ja som, ktorý som; a dodal: Izraelitom povieš: „Ja som“ ma poslal k vám. Boh ešte povedal Mojžišovi: Izraelitom povedz toto: Poslal ma k vám JHVH, Boh vašich otcov — Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jákoba. Toto je moje meno naveky, ktorým si ma budú pripomínať a vzývať z pokolenia na pokolenie.“ Exodus 3:13-15

„Ježiš im odpovedal: Amen, amen, hovorím vám: Skôr ako bol Abrahám, Ja som!“ Ján 8:58

„Oni (Židia) však neporozumeli, že im hovorí o Otcovi. Ježiš im teda povedal: Keď vyzdvihnete Syna človeka, vtedy spoznáte, že Ja som a že nič nerobím sám od seba, ale hovorím tak, ako ma naučil Otec.“ Ján 8:27-28

„Hovorím vám to už teraz, skôr ako sa to stane, aby ste uverili potom, keď sa to stane, že Ja som.“ Ján 13:19

Dávni Proroci ako napríklad Mojžiš, Abrahám, Izák, Jákob, Járedov brat, Moroni, atď. Jehovu poznali.

Poznali Ho (aj) po mene:

„Nech vedia, že ty si ten, ktorý sa volá JHVH, len ty si Najvyšší na celej zemi.“ Žalmy 83:19

„Spravodliví sa však tešia a jasajú, pred Bohom radostne plesajú. Spievajte Bohu, ospevujte jeho meno, upravte cestu tomu, ktorý sa nesie na oblakoch! Plesajte pred ním, lebo jeho meno je JHVH!“ Žalmy 68:4-5

„Ja som JHVH, to je moje meno. Svoju slávu nedám inému ani svoju chválu modlám.“ Izajáš 42:8

„V ten deň povieš: Ďakujem ti, JHVH, lebo hoci si sa na mňa hneval, svoj hnev si odvrátil a potešil si ma. Veď Boh je moja spása, dôverujem mu a nezľaknem sa, lebo moja sila a pieseň je JHVH, JHVH sa mi stal spásou. S radosťou budete čerpať vodu z prameňov spásy. V ten deň poviete: Ďakujte JHVH, vzývajte jeho meno, zvestujte jeho skutky medzi národmi, pripomínajte, že jeho meno je slávne. Ospevujte JHVH, lebo veľkolepo konal, nech je to známe po celej zemi. Plesaj a jasaj, obyvateľka Siona, lebo veľký uprostred teba je Svätý Izraela!“ Izaiáš 12:1-6

„A Abrahám nazval meno toho miesta: Jehova-jireh – “JHVH sa postará“ , jako sa hovorí do dnes: Na vrchu sa JHVH postará.“ Genezis 22:14

„Mojžiš postavil oltár a nazval ho: Jehova-nissi – “JHVH je moja zástava“.“ Exodus 17:15

„Gideón tam postavil oltár na počesť JHVH a nazval ho: Jehova-shalom – “JHVH je pokoj“. V abíezerovskej Ofre je dodnes.“ Kniha Sudcov 6:24

„Obvod bude osemnásťtisíc lakťov. Meno mesta odteraz bude: Jehova-shammah – “JHVH je tam“.“ Ezechiel 48:35

O tom, že je Ježiš Jehovou Starého Zákona nás učil napríklad Apoštol Pavol v 1. Korinťanom 10:1-4 – „Nechcem však, bratia, aby ste nevedeli, že naši otcovia všetci boli pod oblakom, všetci prešli morom, všetci boli pokrstení v Mojžiša v oblaku a mori, všetci jedli ten istý duchovný pokrm a všetci pili ten istý duchovný nápoj, pili totiž z duchovnej skaly, ktorá šla za nimi, a tou skalou bol Kristus.“ (odkazuje na Exodus 17:6)

Tiež samotný Ježiš:

(Dávid nazýva Jehovu (Ježiša) Pánom):
„Keď Ježiš učil v chráme, povedal: Ako môžu zákonníci tvrdiť, že Kristus je Dávidovým synom? Veď sám Dávid povedal vo Svätom Duchu: Pán povedal môjmu Pánovi: Sadni si po mojej pravici, kým ti nepoložím nepriateľov pod nohy! Sám Dávid ho nazýva Pánom, ako potom môže byť jeho synom? A veľký zástup ho s radosťou počúval.“ Marek 12:35-37

„Preto som vám povedal, že zomriete vo svojich hriechoch. Ak totiž neuveríte, že Ja som, zomriete vo svojich hriechoch. Opýtali sa ho teda: Kto si ty? Ježiš im odpovedal: Od začiatku to, čo vám hovorím. Mám o vás veľa čo povedať a súdiť, ale ten, čo ma poslal, je pravdivý a ja hovorím svetu to, čo som počul od neho. Oni však neporozumeli, že im hovorí o Otcovi. Ježiš im teda povedal: Keď vyzdvihnete Syna človeka, vtedy spoznáte, že Ja som a že nič nerobím sám od seba, ale hovorím tak, ako ma naučil Otec. A ten, čo ma poslal, je so mnou. Nenechal ma samého, pretože ja robím vždy to, čo sa jemu páči. Keď to hovoril, mnohí v neho uverili.“ Ján 8:24-30

„Váš otec Abrahám zaplesal, že uvidí môj deň; aj videl a zaradoval sa. Židia mu povedali: Ešte nemáš päťdesiat rokov a videl si Abraháma? Ježiš im odpovedal: Amen, amen, hovorím vám: Skôr ako bol Abrahám, Ja som! Tu zdvihli kamene a chceli ich hádzať do neho. Ježiš sa však skryl a vyšiel z chrámu.“ Ján 8:56-59

(Ježiš (Jehova) dal Mojžišovi zákon):
„A teraz, stalo sa, že keď Ježiš dokončil slová tieto, rozhliadol sa po zástupe a povedal im: Hľa, počuli ste to, čo som učil, než som vystúpil k Otcovi svojmu; takže, každého, kto na tieto slová moje pamätá a činí podľa nich, pozdvihnem v deň posledný.
A stalo sa, že keď Ježiš hovoril slová tieto, vycítil, že sú medzi nimi niektorí, ktorí sa divia a hovoria si, čo si praje ohľadom zákona Mojžišovho; lebo neporozumeli slovám, že staré veci pominuli a že všetky veci sú nové.
A on im povedal: Nedivte sa, že som vám hovoril, že staré veci pominuli a že všetky veci sú nové.
Hľa, hovorím vám, že zákon, ktorý bol daný Mojžišovi, je naplnený.
Hľa, ja som ten, ktorý zákon dal, a ja som ten, ktorý učinil zmluvu s ľudom svojím Izraelom; takže, vo mne je zákon naplnený, lebo som prišiel, aby som zákon naplnil; takže je mu koniec.“ 3. Nefi 15:1-5

(Ježiš (Jehova) je Boh Izraela):
„A stalo sa, že k nim Pán prehovoril, hovoriac:
Vstaňte a poďte ku mne, aby ste mohli vložiť ruku svoju do boku môjho, a tiež aby ste mohli pocítiť stopy klincov v rukách mojich a nohách mojich, aby ste mohli vedieť, že ja som Boh Izraela a Boh celej zeme a že som bol zabitý pre hriechy sveta.“ 3. Nefi 11:13-14

Samotné meno Ježiš je latinská forma gréckeho Iesous, čo je prepis hebrejského Ješuu, alebo Jozua, alebo zase Jehošua, čo znamená „Jehova je spasenie“ – Ježiš (Jehova) je Spasiteľ

jehovah-creates-earth-rane-1344168-wallpaper - kópia

Ďalšie verše:

(Jehova (Ježiš) je Vykupiteľ):

„Neboj sa, červíček, Jákob, hŕstka Izraela, ja ti pomáham – znie výrok JHVH – tvoj Vykupiteľ je Svätý Izraela.“ Izaiáš 41:14

(Jehova (Ježiš) je Vykupiteľ):
„Takto hovorí JHVH, váš vykupiteľ, Svätý Izraela: Pošlem pre vás do Babylonu, odstránim všetky závory a jasot Chaldejcov zmením na nárek.“ Izaiáš 43:14

(Jehova (Ježiš) je Spasiteľ a vyslobodil nás zo smrti):
„JHVH zástupov pripravil na tomto vrchu všetkým národom hostinu s vyberanými jedlami a vínami, s výdatnými jedlami a najlepšími vínami. Na tomto vrchu odstráni závoj, ktorý zahaľuje všetkých ľudí, prikrývku, čo zakrýva všetky národy. Navždy pohltí smrť a Pán, JHVH, zotrie slzu z každej tváre, odstráni potupu svojho ľudu z celej zeme, lebo JHVH prehovoril. V ten deň sa povie: Hľa, on je náš Boh, v neho sme dúfali, on nás spasí! On je JHVH, v neho sme dúfali, jasajme a radujme sa z jeho spásy!“ Izajáš 25:6-9

(Jehova (Ježiš) je Vykupiteľ a Alfa a Omega):
„Takto vraví JHVH, Kráľ Izraela a jeho Vykupiteľ, JHVH mocností: Ja som prvý i posledný, okrem mňa nieto Boha.“ Izaiáš 44:6

(Jehova (Ježiš) je Vykupiteľ):
„Takto hovorí JHVH, tvoj Vykupiteľ, Svätý Izraela: Ja som JHVH, tvoj Boh. Učím ťa, čo ti osoží, vediem ťa po ceste, ktorou máš ísť.“ Izaiáš 48:17

(Jehova (Ježiš) je vykupiteľ):
„lebo Abrahám o nás nevie a Izrael nás nepozná! Ty, JHVH, si náš otec, máš meno: vykupiteľ náš pradávny.“ Izaiáš 63:16

(Jehova (Ježiš) je Spasiteľ a Vykupiteľ):
„…Tak každé telo pozná, že ja som JHVH, tvoj Spasiteľ a tvoj Vykupiteľ, Mocný Jákobov.“ Izaiáš 49:26

(Jehova (Ježiš) je Vykupiteľ):
„Tvojím manželom je predsa tvoj Tvorca, JHVH zástupov je jeho meno. Tvojím Vykupiteľom je Svätý Izraela, nazýva sa Bohom celej zeme.“ Izaiáš 54:5

(Jehova (Ježiš) je Spasiteľ a Vykupiteľ):
„Budeš sať mlieko národov a prsia kráľov budeš požívať. I dozvieš sa, že ja som Pán, tvoj Spasiteľ a tvoj Vykupiteľ, Mocný Jakubov.“ Izaiáš 60:16

(Jehova (Ježiš) je spasiteľ):
„Ja som JHVH, tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z Egypta. Iného Boha, ako som ja, nepoznáš ani nieto spasiteľa mimo mňa.“ Ozeáš 13:4

(Jehova (Ježiš) je spasiteľ):
„Ja som JHVH a okrem mňa niet spasiteľa.“ Izaiáš 43:11

(Jehova (Ježiš) je vykupiteľ a Stvoriteľ):
„Takto hovorí JHVH, tvoj vykupiteľ, ktorý ťa stvárňoval od lona. Ja, JHVH, tvorím všetko, ja sám rozťahujem nebesá a rozprestieram zem. Kto mi pomáha?“ Izaiáš 44:24

(Jehova (Ježiš) je Stvoriteľ):
„Takto hovorí JHVH, Svätý Izraela a jeho tvorca: Chcete sa ma pýtať na mojich synov a rozhodovať o diele mojich rúk? Ja som utvoril zem a na nej som stvoril človeka. Ja som vlastnými rukami roztiahol nebesia a všetkým ich zástupom som dal príkaz.“ Izaiáš 45:11-12

(Jehova (Ježiš) je Spasiteľ):
„Oznámte to a predložte! Nech sa spolu radia: Kto to oddávna zvestoval a predpovedal od vekov? Či nie ja, JHVH? Veď nieto Boha okrem mňa. Boha spravodlivého a Spasiteľa nieto okrem mňa.“ Izaiáš 45:21

(Jehova (Ježiš) je Spasiteľ a Stvoriteľ):
„JHVH spasí Izrael večnou spásou. Nezahanbíte sa, nebudete potupení na večné veky. Lebo takto hovorí JHVH, ktorý stvoril nebesá, On je Boh, ktorý utvoril zem, urobil ju, on ju upevnil; nestvoril ju pustú, ale na bývanie ju utvoril: Ja som JHVH a iného niet.“ Izaiáš 45:17-18

(Jehova (Ježiš) je Stvoriteľ):
„On im odpovedal: Som Hebrejec a vzývam JHVH, Boha nebies, ktorý učinil more a zem.“ Jonáš 1:9

Mormonské Písma:
(Ježiš (Jehova) je Boh Abrahámov a Izákov a Jákobov):
„A Boh otcov našich, ktorí boli vyvedení z Egypta, z poroby, a tiež ním boli zachovaní v pustatine, áno, Boh Abrahámov a Izákov, a Boh Jákobov, vydáva seba, podľa slov anjela, ako človeka, do rúk zlovoľných ľudí, aby bol pozdvihnutý, podľa slov Zenókových, a aby bol ukrižovaný, podľa slov Neumových, a aby bol pochovaný v hrobke, podľa slov Zenóšových…“ 1. Nefi 19:10

(Jehova (Ježiš) je Spasiteľ):
„Hľa, Boh je spása moja; budem mu dôverovať a nebudem sa obávať; lebo Pán Jehova je sila moja a pieseň moja; stal sa tiež spásou mojou.“ 2. Nefi 22:2

(Jehova (Ježiš) je Stvoriteľ a Boh Abrahámov a Izákov a Jákobov):
„Ale hľa, ja vám ukážem Boha zázrakov, dokonca Boha Abrahámovho a Boha Izákovho, a Boha Jákobovho; a je to ten istý Boh, ktorý stvoril nebesia a zem, a všetky veci, ktoré na nich sú.“ Mormon 9:11

(Ježiš (Jehova) je Vykupiteľ a Ja som):
„Načúvajte hlasu Ježiša Krista, Vykupiteľa svojho, Veľkého Ja Som, ktorého rameno milosrdenstva uzmierilo hriechy vaše.“ Náuka a zmluvy 29:1

(Ježiš (Jehova) je Ja som a Alfa a Omega):
„Tak vraví Pán, váš Boh, a to Ježiš Kristus, Veľký Ja Som, Alfa a Omega, počiatok a koniec, ten istý, ktorý hľadel na široké rozpätie večnosti a na všetky serafínske zástupy nebies, skôr než svet bol učinený.“ Náuka a zmluvy 38:1

(Ježiš (Jehova) je Ja som):
„Počúvaj a načúvaj hlasu toho, kto je od všetkej večnosti do všetkej večnosti, Veľkého Ja Som, a to Ježiša Krista.“ Náuka a zmluvy 39:1

+ Verše pre porovnanie zo Starého a Nového zákona:

Ježiš (Jehova) je Stvoriteľ zeme:

„Takto hovorí JHVH, Svätý Izraela a jeho tvorca: Chcete sa ma pýtať na mojich synov a rozhodovať o diele mojich rúk? Ja som utvoril zem a na nej som stvoril človeka. Ja som vlastnými rukami roztiahol nebesia a všetkým ich zástupom som dal príkaz.“ Izaiáš 45:11-12

„Na počiatku bolo Slovo, to Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Ním povstalo všetko a bez Neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo.“ Ján 1:1-3

Ježiš (Jehova) je Spasiteľom:

„Ja som JHVH, tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z Egypta. Iného Boha, ako som ja, nepoznáš ani nieto spasiteľa mimo mňa.“ Ozeáš 13:4

„lebo dnes sa vám narodil v meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán.“ Lukáš 2:11

Ježiš (Jehova) je Vykupiteľ:

„Takto hovorí JHVH, váš vykupiteľ, Svätý Izraela: Pošlem pre vás do Babylonu, odstránim všetky závory a jasot Chaldejcov zmením na nárek.“ Izaiáš 43:14

„On (Otec – viď kontext) nás vytrhol z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného Syna, v ktorom máme vykúpenie a odpustenie hriechov.“ Kolosanom 1:13-14

Ježiš (Jehova) nás vyslobodil zo smrti:

„Vyslobodím (Jehova – viď kontext) ich z moci podsvetia, zo smrti ich vykúpim. Kde je tvoj mor, smrť, kde tvoja nákaza, podsvetie? Súcit sa schová pred mojím zrakom.“ Ozeáš 13:14

„Kristus však bol vzkriesený z mŕtvych ako prvotina tých, čo zomreli. Lebo ako skrze človeka prišla smrť, tak prišlo skrze človeka aj zmŕtvychvstanie. Lebo ako v Adamovi všetci zomierajú, tak aj v Kristovi budú všetci oživení.“ Prvý list Korinťanom 15:20-22

Židia budú hľadieť na Ježiša (Jehovu), ktorého prebodli:

„No na Dávidov dom a na obyvateľov Jeruzalema vylejem ducha milosti a úpenlivých prosieb. Potom budú hľadieť na mňa, ktorého prebodli. Budú nad ním nariekať, ako sa narieka nad jedináčikom, a bedákať, ako sa bedáka nad prvorodeným.“ Zachariáš 12:10

„…ale jeden z vojakov mu prebodol kopijou bok, odkiaľ hneď vyšla krv a voda.“
„Stalo sa to preto, aby sa splnilo Písmo: Kosť mu nebude zlomená. A zasa inde Písmo hovorí: Uvidia, koho prebodli.“ Ján 19:34, 36-37

Ježiš (Jehova) išiel pred Izraelom v divočine počas Exodusu:

„JHVH ich však predchádzal a ukazoval im cestu vo dne oblačným stĺpom a v noci stĺpom ohnivým, aby im svietil, takže mohli putovať dňom i nocou. Oblačný stĺp sa nevzdialil od ľudu vo dne ani ohnivý stĺp v noci.“ Exodus 13:21-22

„Nechcem však, bratia, aby ste nevedeli, že naši otcovia všetci boli pod oblakom, všetci prešli morom, všetci boli pokrstení v Mojžiša v oblaku a mori, všetci jedli ten istý duchovný pokrm a všetci pili ten istý duchovný nápoj, pili totiž z duchovnej skaly, ktorá šla za nimi, a tou skalou bol Kristus.“ Prvý list Korinťanom 10:1-4

Ježiš (Jehova) je manžel/ženích:

„Tvojím manželom je predsa tvoj Tvorca, JHVH zástupov je jeho meno. Tvojím Vykupiteľom je Svätý Izraela, nazýva sa Bohom celej zeme.“ Izaiáš 54:5

„Radujme sa, plesajme a vzdávajme mu slávu, lebo nadišla Baránkova svadba a jeho nevesta sa pripravila. Bolo jej dovolené obliecť sa do čistého žiariaceho kmentu — lebo tým kmentom sú spravodlivé skutky svätých.“ Zjavenie Jána 19:7-8

Ježiš (Jehova) je prvý a posledný (Alfa a Omega):

„Takto vraví JHVH, Kráľ Izraela a jeho Vykupiteľ, JHVH mocností: Ja som prvý i posledný, okrem mňa nieto Boha.“ Izaiáš 44:6

„Hľa, prichádza (Ježiš – viď kontext) v oblakoch a uvidí ho každé oko, aj tí, čo ho prebodli. Nariekať budú nad ním všetky kmene zeme. Tak je. Amen! Ja som Alfa i Omega, počiatok i koniec, hovorí Pán, ktorý je a ktorý bol a ktorý príde, Všemohúci.“ Zjavenie Jána 1:8

 

#7 Proroci prorokovali o Jeho príchode

31118_000_049_03

Boh vykúpenie skrze Ježiša prisľúbil už Adamovi a Eve po tom, ako sa rozhodli pojesť (vďaka čomu sme sa vôbec mohli narodiť 🙂 ):

„Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi tvojím potomstvom a jej potomstvom; ono ti rozšliape hlavu, ty mu však zraníš pätu!“ Genezis 3:15

„Hľa, panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel.“ Izajáš 7:14

„Hlas volajúceho na púšti: Upravte cestu Hospodinovu, urovnajte na pustine chodník nášmu Bohu!“ Izajáš 40:3

„A ty, Betlehem, Efrata, primalý si medzi tisícami Júdu; z teba mi vyjde ten, čo má vládnuť v Izraeli a jeho pôvod je odpradávna, odo dní večnosti.“ Micheáš 5:2

„Keď bol Izrael mladý, miloval som ho, z Egypta som povolal svojho syna.“ Ozeáš 11:1

„Plesaj hlasno, dcéra Siona, jasaj, dcéra Jeruzalema, hľa, tvoj kráľ ti prichádza, spravodlivý je a prináša spásu, ponížený je a nesie sa na oslovi, na osliatku, mláďati oslice.“ Zachariáš 9:9 (Ján 12:12-16)

„S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Skôr však, ako sa zišli, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého. Jej muž Jozef bol však spravodlivý a nechcel ju verejne vystaviť hanbe. Rozhodol sa teda tajne ju prepustiť. Keď o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: Jozef, syn Dávida, neboj sa prijať Máriu, svoju ženu. Veď to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš („Jehova je spasenie“), lebo on zachráni (spasí) svoj ľud z jeho hriechov. Toto všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal prostredníctvom proroka: Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel, čo v preklade znamená: Boh s nami.“ Matúš 1:18-23

„Keď sa za čias kráľa Herodesa v judskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci z východu. Pýtali sa: Kde je ten práve narodený židovský kráľ? Videli sme totiž na východe jeho hviezdu a prišli sme sa mu pokloniť. Keď to počul kráľ Herodes, rozrušil sa a s ním aj celý Jeruzalem. Zvolal všetkých veľkňazov a zákonníkov ľudu a vypytoval sa ich, kde sa má narodiť Mesiáš. Odpovedali mu: V judskom Betleheme, tak ako to napísal prorok: A ty, Betlehem, v judskej krajine, vôbec nie si najmenší medzi judskými poprednými mestami, lebo z teba vyjde vodca, ktorý bude pastierom môjho ľudu.“ Izraela. Matúš 2:1-6

„Po ich odchode sa Jozefovi zjavil vo sne Pánov anjel a povedal: Vstaň, vezmi dieťatko i jeho matku a uteč do Egypta! Zostaň tam tak dlho, kým ti nepoviem. Herodes bude totiž hľadať dieťatko, aby ho zmárnil. A tak Jozef vstal, vzal za noci dieťatko i jeho matku a odišiel do Egypta. Zostal tam až do Herodesovej smrti, aby sa splnilo to, čo povedal Pán ústami proroka: Z Egypta som povolal svojho syna.“ Matúš 2:13-15

„A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho, lebo pôjdeš pred Pánom, aby si pripravil jeho cesty; a dal poznať jeho ľudu spásu v odpustení hriechov z hĺbky svojho milosrdenstva, vďaka ktorému nás navštívi Prichádzajúci z výsosti, aby sa zjavil tým, čo sedia v tme a v tôni smrti, a upriamil naše kroky na cestu pokoja.“ Lukáš 1:76-79

„Jeho otec Zachariáš, naplnený Duchom Svätým, prorokoval takto: Požehnaný Pán, Boh Izraela, lebo navštívil a vykúpil svoj ľud a vzbudil nám mocného Spasiteľa v dome svojho služobníka Dávida, ako oddávna hovoril ústami svojich prorokov.“ Lukáš 1:67-70

Mormonské Písma:
„A hľa, on (Ježiš – viď kontext) príde, podľa slov anjela, za šesťsto rokov od doby, kedy otec môj opustil Jeruzalem.“ 1. Nefi 19:8

„…žiadny človek nemôže byť spasený, iba ak by to bolo vykúpením Božím.
Lebo hľa, neprorokoval im Mojžiš ohľadom príchodu Mesiáša, a že Boh vykúpi ľud svoj? Áno, a dokonca všetci proroci, ktorí kedy prorokovali od počiatku sveta – nehovorili viac či menej ohľadom vecí týchto?
Nehovorili, že sám Boh zostúpi medzi deti ľudské a vezme na seba podobu človeka, a vyjde s veľkou mocou po tvári zeme?
Áno, a nehovorili tiež, že uskutoční vzkriesenie mŕtvych a že on sám bude utláčaný a sužovaný?“ Mosiáš 13:32-35

„A teraz, Abinadi im hovoril: Chcel by som, aby ste rozumeli, že sám Boh zostúpi medzi deti ľudské a vykúpi ľud svoj.
A pretože prebýva v tele, bude nazývaný Syn Boží, a podriadiac telo vôli Otcovej, je Otcom i Synom – Otec, pretože bol počatý mocou Božou; a Syn kvôli telu; tak sa stáva Otcom i Synom.“ Mosiáš 15:1-3

„Ale hľa, Duch mi hovoril toľko, hovoriac: Volaj k ľudu tomuto, hovoriac – Čiňte pokánie a pripravujte cestu Pánovi, a kráčajte po cestách jeho, ktoré sú priame; lebo hľa, kráľovstvo nebeské je na dosah a Syn Boží príde na tvár zeme.
A hľa, narodí sa Márii v Jeruzaleme, čo je krajina predkov našich, a ona bude pannou, drahocennou a vyvolenou nádobou, ktorá bude zatienená, a počne mocou Ducha Svätého a porodí syna, áno, dokonca Syna Božieho.“ Alma 7:9-10

„…Otec náš Lechí bol vyhnaný z Jeruzalema, pretože svedčil o veciach týchto. Nefi tiež svedčil o veciach týchto, a tiež takmer všetci otcovia naši, až do tejto doby; áno, svedčili o príchode Krista a očakávali jeho deň, a radovali sa z jeho dňa, ktorý príde.“ Helaman 8:22

Po tom, ako Ježiš krátko po svojom zmŕtvychvstaní prišiel do Ameriky povedal:
„Hľa, som Ježiš Kristus, Syn Boží. Stvoril som nebesia a zem, a všetky veci, ktoré na nich sú. Bol som u Otca od počiatku. Ja som v Otcovi a Otec je vo mne; a vo mne Otec oslávil meno svoje.
Prišiel som k vlastným, a moji vlastní ma neprijali. A písma ohľadom príchodu môjho sú naplnené.“ 3. Nefi 9:15-16

 

Ďakujem Vám za Vás čas, tešte sa na pokračovanie! 🙂

Martin Čičo

(Budem rád, ak si ma pridáte na FB alebo kontaktujete na maily martinkurca@gmail.com)

PS: Ak si želáte prečítať Knihu Mormonovu, neváhajte ma kontaktovať! Pošlem Vám ju aj s venovaním! 😀 :)))

Ježiš: Prvý transgenderový muž

14.06.2018

(pôvodný článok napísala Suzanne DeWitt Hall) Nedávna panika v konzervatívnych kresťanských kruhoch ohľadom prístupu na záchody bola trochu nepochopiteľná. Kričali, že Boh nerobí chyby, viac »

Naše (zlo)zvyky, ovládanie pocitov a myšlienok

04.05.2018

Z DUCHOVNÉHO HĽADISKA SA VŠETCI RODÍME NA NAŠU PLANÉTU ZEM AKO SLOBODNÍ, NIČÍM A NIKÝM NEZAŤAŽENÍ ĽUDIA. EŠTE NIEKOĽKO MESIACOV ČI ROKOV PO NAŠOM NARODENÍ NÁM BÝVA DOPRIATE OPÁJAŤ viac »

Štúdia: Biblia, kresťanstvo & homosexualita

22.04.2018

V biblickej gréčtine alebo hebrejčine neexistuje žiadne slovo, ktoré je ekvivalentné k slovenskému slovu homosexuál. Toto slovo bolo vytvorené len pred približne 100 rokmi a v Biblii sa prvýkrát viac »

Mochovce, elektráreň, komíny

Elektrárne odmietajú pochybnosti o bezpečnosti Mochoviec

20.09.2018 14:14

Slovenské elektrárne odmietajú akékoľvek pochybnosti o bezpečnosti jadrových blokov Mochoviec a označili ich za polopravdy a lži.

koalicia, Kiska, Glvac, Madej, Paska, Bernatak, Gal, Antal,

Kiska prijal zástupcov koalície na rokovanie o Ústavnom súde

20.09.2018 14:00

Prezident považuje návrh zákonaz dieľne ministerstva spravodlivosti za podpriemerný.

Miroslav Lajčák

Lajčák: Stretnutie s vietnamským ministrom o únose nebude ani priateľské, ani príjemné

20.09.2018 14:00

Miroslav Lajčák v exkluzívnom rozhovore povedal aj to, ako sa díva na kauzu Skripaľovcov a či bude kandidovať za prezidenta.

Kim Čong-un

Kim Čong-un chce ďalší summit s Trumpom

20.09.2018 13:34

Obaja lídri sa stretli už v júni v Singapure.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 17
Celková čítanosť: 43240x
Priemerná čítanosť článkov: 2544x

Autor blogu

Kategórie